برچسب: اگر نمره زیر 18 بگیریم در کنکور چند درصد میشود