روش مطالعه دروس انسانیکنکور انسانی

بهترین منابع کنکور انسانی ۱۴۰۳ درسنامه و تست

لیست بهترین کتاب های کمک درسی کنکور انسانی

سلام دوست من به آکادمی وصال کنکور خوش اومدی قصد دارم اینجا بهترین منابع کنکور انسانی ۱۴۰۳ درسنامه و تست رو بهت معرفی کنم

بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درسنامه و تست
بهترین منابع کنکور انسانی ۱۴۰۳ درسنامه و تست

این لیست بهترین منابع کنکور انسانی ۱۴۰۳ درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

بهترین منبع برای درس ریاضی در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • کتاب ریاضی خیلی سبز سطح متوسط
 • کتاب ریاضی مهروماه  سطح قوی

%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C %D9%88 %D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C %D8%B3%D8%A8%D8%B2 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1403 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C %D9%88 %D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس اقتصاد در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • کتاب  اقتصاد خیلی سبز (متن درس خوب توضیح داده اما مسائل نه باید پکیج بگیری)
 • کتاب آبی قلمچی (درسنامه طبقه بندی شده و تست سخت داره) هر دو کتاب لازمه

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%AF%D9%87%D9%85 %D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C %D8%B3%D8%A8%D8%B2 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1403 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس  %D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A2%D8%A8%DB%8C %D9%82%D9%84%D9%85 %DA%86%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس علوم وفنون در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • کتاب علوم و فنون خیلی سبز جامع برای سطح متوسط و قوی 
 • اگر درصد بالای ۶۰  می خوای باید بعد از خوندن خیلی سبز آبی قلمچی بخری مثلا از دی ماه

%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D9%88 %D9%81%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C %D8%B3%D8%A8%D8%B2 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس %DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D9%88 %D9%81%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D8%A2%D8%A8%DB%8C %D9%82%D9%84%D9%85 %DA%86%DB%8C scaled – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس عربی تخصصی در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • کتاب مشاوران برای سطح متوسط و حتی قوی 
 • کتاب ترجمه و تعریب مهروماه هم خوبه

%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1403 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 %D9%88 %D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A8 %D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D9%84%D9%82%D9%85%D9%87 %D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C %D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس تاریخ جغرافیا در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • تاریخ مشاوران یا خیلی سبز
 • جغرافیا خیلی سبز

%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C %D8%B3%D8%A8%D8%B2 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1403 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 1 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس جامعه شناسی در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • برای شروع کار مشاوران 
 • وبعدش آبی قلمچی بدون شک

%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87 %D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 1 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87 %D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A2%D8%A8%DB%8C %D9%82%D9%84%D9%85 %DA%86%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس فلسفه و منطق در کنکور انسانی ۱۴۰۳»

متاسفانه در کل کتاب مناسبی برای این درس در بازار ایران نیست

 • کتاب فلسفه منطق مهروماه براس سطح قوی
 • کتاب فلسفه منطق مشاوران سطح ضعیف 

%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87 %D9%88 %D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87 %D9%88 %D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82 %D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87 %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس روانشناسی در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • کتاب روانشناسی جامع مشاوران 
 • اگر احیانا نتونستی به درصد های بالا برسی از مهروماه هم استفاده کن

%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86 %D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86 %D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C %D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

برای مشاوره ویژه کنکور انسانی ۱۴۰۳ به اینستاگرام ما پیام بدید

پیج اینستاگرام مشاوره انسانی
پیج اینستاگرام وصال کنکور

امیر عباس وصالی

امیر عباس وصالی مشاور کنکور با پنج سال سابقه درخشان مشاوره و انتخاب رشته. مدیر آکامی وصال کنکور. دبیر رسمی آموزش و پرورش اینجا هستم تا بتونم دانش خودمو در حد توان در اختیار شما قرار بدم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا