پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : تاریخ جغرافیا

فهرست مطالب

پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس تاریخ جغرافیا

پاسخ تشریحی کنکور انسانی دی ۱۴۰۱تاریخ جغرافیا

پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس تاریخ جغرافیا
پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس تاریخ جغرافیا

📗📗تحلیل سوالات کنکور انسانی دی ۱۴۰۱ درس تاریخ جغرافیا

سوالات مشکل و همراه با خلاقیت
عدم وجود تست تصویری
ترکیب حافظه
توجه به خط زمان در رویدادها
نوآوری در تست ها و توجه به توالی رویدادهای تاریخی و نقل قول ها
به نظر میاد حفظ تاریخ رویدادها از این به بعد برای دانش آموزان مهم هست و بررسی خط زمان و شکل ها
تست ها استنباطی و مفهومیپاسخ کلیدی درس تاریخ جغرافیا کنکور انسانی دی ۱۴۰۱ :

۱۰۱ ۴
۱۰۲ ۱
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۲
۱۰۵ ۲
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۴
۱۰۸ ۱
۱۰۹ ۱
۱۱۰ ۴
۱۱۱ ۲
۱۱۲ ۳
۱۱۳ ۱

[feed url=”https://vsalkonkor.ir/feed/” number=”5″]


پاسخ کلیدی جغرافیا :
۱۱۴ ۳
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۴
۱۱۷ ۳
۱۱۸ ۱
۱۱۹ ۲
۱۲۰ ۴
۱۲۱ ۳
۱۲۲ ۲
۱۲۳ ۲
۱۲۴ ۴
۱۲۵ ۳


پاسخ تشریحی جغرافیاکنکور دی۱۴۰۱زهرادامیار

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 – وصال کنکور پاسخ تشریحی کنکور انسانی دی 1401تاریخ جغرافیا۱۱۴
گزینه۳جغرافیا۱صفحه۵،۱۴و۹۰
از آنجا که جغرافیا روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی میکند، بنابراین شناخت
توانها و ظرفیتهای محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست؛ پس جغرافیا علمی برای زندگی
بهتر است.

با توجه به موقعیت ریاضی یا مطلق،گستردگی کشور مادر عرضهای جغرافیایی مختلفبه تنوع
آب و هوا در آن منجر شده است.


اختلاف شدید درجه حرارت روزانه و سالانه در نواحی مختلف، سبب ایجاد تنوع فراوان در
تولیدات باغی شده است. کشور ما برای تولیدات باغی از مزیتهای زیادی برخوردار است؛ زیرا
امکان کشت انواع گوناگون میوههای سردسیری، نیمهگرمسیری و گرمسیری را دارد. این بخش از
کشاورزی، از مهمترین اقلام صادراتی کشور است. با توجه به استعدادهای متفاوت نواحی مختلف
کشور در زمینه تولیدات باغی، هر استانی باید میوههای ویژه خود را تولیدو صادر کند.


امروزه با توجه به مشکل کاهش منابع آبی کشورناشی از موقعیت نسبی، توصیه میشود محور
توسعه کشاورزی از زراعت به توسعه باغداری با روشهای نوین آبیاری و متناسب با محیط تغییر
کند.۱۱۵
گزینه۱جغرافیا۱صفحه۳۰جغرافیا۲صفحه۴۷
برخی از دشتها مانند دشت لوت از دورانهای زمینشناسی بسیار قدیم بر جای ماندهاند، اما در
روی آنها ناهمواریهایجدید بر اثر فرسایشهای بادی ایجاد شده است.

برجستهترین کلوتها در غرب بیابان لوت در منطقه شهداد در استان کرمان وجود دارد. کلوت یا
یاردانگ در رسوبات نرم به جا مانده از دریاچههای قدیم پدید میآید. طی میلیونها سال، باد
شیارهایی موازی و
Uشکل در این رسوبات ایجاد میکند. به تدریج بخش نرم را با خود میبرد و
بخش


های سختتر باقی میمانند.www-kanoon-ir

۱۱۶گزینه۴جغرافیا۱صفحه۴۱
ویژگیهای اصلی آب و هوای گرم و خشک:

۱
بارش کم و خشکی هوا
۲
اختلاف شدید دما
۳
فقر پوشش گیاهی
۴
تبخیر و تعرق زیاد
ویژگیهای اصلی آب و هوای گرم و شرجی:

۱
بارندگی اندک
۲
رطوبت نسبی بالا
۳
میانگین دمای بالای سالیانه


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۱۷
گزینه۳جغرافیا۱صفحه۷۲و۷۳
تاریخچه تقسیمات کشوری در ایران

۱
در دوره ساسانیان، کشور به سرزمین (ایالت)، خوره (استان)، تسوگ یا تسوج (شهرستان) و
رستاک (دهستان) تقسیم شده بود.

۲
در دوره عباسیان، قلمرو جغرافیایی آنها به واحدهایی تحت عنوان«ایالت»تقسیمبندی
میشد.

۳
در دوره صفویه، افشاریه، زندیه و قاجاریه عناصر اصلی تقسیمات کشوری بهترتیب عبارت
بودند از: ایالت، ولایت، بلوک و قصبه.

۴
در دوره قاجاریه ایران به چهار ایالت و دوازده ولایت تقسیمشد.www-kanoon-ir


۱۱۸گزینه۳جغرافیا۱صفحه۸۶جغرافیا۲صفحه۱۱
الف
نقش هر سکونتگاه براساس وضع جغرافیایی آن، اعم از طبیعی یا انسانی تعیین میشود.
انسانها در محیطهایطبیعی تغییراتی به وجود میآورند. آنها برای زندگی و بهرهبرداری از
محیط طبیعی از شیوهها و ابزارهای متفاوتی استفاده میکنند و در نتیجه، نواحی مختلفی را پدید
میآورند یا نواحی طبیعی را تغییر میدهند.


بممکن است نقشسکونتگاهها در طول زمان تغییر کند یا تکامل و توسعه یابد. مثلا ً سکونتگاه
صنعتی به تدریجنقشهای اداری و سیاسی را نیز به عهده بگیرد.یا به طور مثال در تهران ایجاد
کارخانههای بزرگ و کوچک در امتداد محورهای ارتباطی شهر تهران، نواحی صنعتی پیرامون این
شهر شکل گرفته است. به وجود آمدن این نواحی صنعتی، تهران را به مهمترین قطب صنایع
مصرفی کشور تبدیل کرده است.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۱۹
گزینه۲جغرافیا۱صفحه۳۸جغرافیا۲صفحه۲۷
این نوع بارش در نواحی کوهستانی (ناهمواری) رخ میدهد. در این نوع بارندگی، نواحی مرتفع و
کوهستانها با توجه به شکل و جهتی که دارند، مانع آن میشوند که توده هوای مرطوب به طور
افقی حرکت کند. در نتیجه، توده هوا در امتداد دامنه کوه به طرف قله بالا میرود و هنگام صعود،
دمایآن کاهش مییابد و دیگر نمیتواند رطوبت را در خود نگه دارد و بنابراین موجب بارش
میشود.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۲۰
گزینه۴جغرافیا۲صفحه۸۷و۸۸
برنج از انواع کشت غله تجاری است که به شرایط خاص آب و هوایی گرمسیری، نیمه گرمسیری و
رطوبت هوا و آب زیاد وابسته است.بیشتر برنج دنیا در قاره آسیا، به ویژه آسیای شرقی و جنوب
شرقی کشت میشود.علاوه بر ایناز دهه
۱۹۷۰میلادی باانقلاب سبز و به کار بردن روشهای
علمی، بذرهای اصلاح
شده، کود و آفتکشهای شیمیایی و ماشینآلات، برخی کشورها موفق
شدند تولید کشاورزی خود را به چند برابر افزایش دهند که از جمله این کشورها می
توان به
فیلیپین و پاکستان اشاره کرد.
www-kanoon-ir


۱۲۱گزینه۳جغرافیا۲صفحه۱۴۴و۱۴۵
مکیندر معتقد بود بخش عمده خشکیهای جهان، سه قاره به هم چسبیده آسیا و اروپا و
آفریقاست و جزیره جهانی نام دارد. او در این جزیره جهانی منطقه خشکی اوراسیا را قلعه (دژ)
جهان میدانست و میگفت این منطقه برای قدرتهای دریایی، غیرقابل دسترس است.

مکیندر بخش مرکزی این منطقه را محور یا قلب خشکی جهان نامید. او معتقد بود که این منطقه،
منابع آن مسلط شود، می یعنی شرق اروپا، منبع بزرگ قدرت است و هرکس برتواند بر کل


جزیره جهانی و جهان فرمان براند.بنابراین موارد«الف»و«ج»با این نظریه مطابقت دارند.
آلفرد ماهان نظریه قدرت دریایی را مطرح کرد. او فضاهای دریایی و اقیانوسی را در شکلگیری
قدرت جهانی و کنترل و محاصره قدرت خشکی موثر میدانست.بنابراین مورد«ب»با این نظریه
مطابقت دارد. انگلستان به دلیلدسترسی به آبهای آزاد و برخورداری از موقعیت جزیرهایبه
قدرتدریاییتبدیل شد و این چنینبر رقیبان خود پیروز شد.۱۲۲
گزینه۱جغرافیا۲صفحه۸۴جغرافیا۳صفحه۶
در طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی، فعالیتهای نوع دوم شامل صنعت و فعالیتهای نوع سوم
شامل خدمات میشود.

مهمترین ملاک تفاوت شهر و روستا فعالیتهای اقتصادی آنهاست. در اغلب سکونتگاههای
روستایی، درصد بیشتری از جمعیت فعال در بخش کشاورزی فعالیت میکنند اما در شهرها
بیشتر مردم در بخشهای صنعتی و خدماتی مشغول به کارند.

متداولترین ملاک تشخیص شهر و روستا ملاک جمعیتی است و اگر جمعیت سکونتگاه به میزان
معینی برسد، آن را شهر تلقی میکنند. به طور کلی شهرها از روستاها پرجمعیتترند و تراکم
جمعیت نیز در آن

برای دیدن تحلیل درس به درس کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی کلیک کنید

مشاور کنکور انسانی


پیج اینستاگرام مشاوره انسانی
پیج اینستاگرام وصال کنکور

a%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%

vsal_konkur

در صورت نارضایتی صاحب اثر این پست حذف می شود

(اگر می شناسید از طریق شبکه های اجتماعی یا فرم تماس با وصال کنکور اطلاع دهید)

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *