پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس فلسفه منطق

فهرست مطالب

پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس فلسفه منطق

پاسخ تشریحی کنکور انسانی دی ۱۴۰۱ فلسفه و منطق

پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس فلسفه منطق
پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس فلسفه منطق

[feed url=”https://vsalkonkor.ir/feed/” number=”5″]

📗📗تحلیل سوالات کنکور انسانی دی ۱۴۰۱ درس فلسفه و منطق

🔴سهم هر درس در فلسفه و منطق در کنکور انسانی دی ماه🔴

🟢منطق دهم=۶سوال

🔵روابط میان ذهن
🔶️لفظ: ۱ سوال
🔶️مفهوم و مصداق: ۱سوال
🔶️اقسام و شرایطدتعریف: ۱سوال


🔵قضیه حملی و مقیاس اقترانی
🔶️قضیه حملی: ۱سوال
🔶️احکام قضایا: ۱سوال
🔶️مقیاس اقترانی: ۱سوال

🟢فلسفه ۱ = ۶سوال

🔵فلسفه و ابعاد آن
🔶️ریشه و شاخه شناخت:۱ سوال
🔶️آغاز تاریخی فلسفه:۱ سوال

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور پاسخ تشریحی کنکور انسانی دی 1401 فلسفه و منطق

🔵انسان
🔶️چیستی انسان: ۱ سوال
🔶️انسان موجود خلاق گرا: ۱ سوال

🟢فلسفه ۲ = ۸ سوال

🔵پیرامون واقعیت هستی
🔶️جهان ممکنات: ۱ سوال
🔶️جهان علی و معلولی: ۱ سوال

🔵پیرامون خدا و عقل
🔶️خدا در فلسفه: ۱ سوال
🔶️خدا در فلسفه ۲ : ۱ سوال
🔶️عقل در فلسفه ۱: ۱ سوال
🔶️عقل در فلسفه ۲: ۱ سوال


🔵نگاه اجمالی به سیر فلسفه در جهان اسلام
🔶️دوره میانی: ۱ سوال
🔶️دوران متاخر: ۱ سوال


 به نام خداوند جان و قلم
پاسخ تشریحی به سوالات فلسفه و منطق کنکور سراسری
۱۴۰۲نوبت اول ( دی ماه ) ۱۴۰۱
امیرمحمد نصیری مدرس و مولف فلسفه و منطق کنکور

به ترتیب از سوال ۱۲۶ تا ۱۴۵:


پاسخ گزینه ۴
این عبارت، به هیچ عنوان قابلیت برداشت معانی متفاوت ندارد.
نکته :
اگر به جای اختلاف سن، واژه اختلافنوشته میشد، امکان برداشت معانی مختلف وجود داشت. ( -۱مشاجره -۲اختلاف سن )
بررسی سایر گزینه ها :
)۱این عبارت، امکان برداشت معانی مختلف دارد . (خودِ میز شکسته شده یا شیشۀ میز ؟ )
)۲این عبارت، امکان برداشت معانی مختلف دارد . (ما در گِل و خاک هستیم یا در گلیم که نوعی فرش است ؟ )
)۳این عبارت، امکان برداشت معانی مختلف دارد . ( زمان چند است یا قیمت ساعت ؟ )



پاسخ گزینه ۲
این سوال، به نوعی به شکل عموم و خصوص من وجه اشاره دارد و با رد گزینه میتوان به پاسخ صحیح رسید.
بررسی سایر گزینه ها :
۱و )۳بین دو کلی که تنها برخی مصادیق آن ها یکسان است، نمیتواند نسبت تساوی برقرار باشد.
)۴غیر
cشامل aهم میشود.


پاسخ گزینه ۳
عبارت گزینه سووم به ععری مفوومی اشواره دارد که معرِف ( عباراعی که برای ععری اسوتفاده میشوود) از دو بخش عام و خاص
عشکیل شده است.
مثلا مفووم انسان، از دو بخش حیوان و ناطق عشکیل شده است که حیوان، جزء عام آن و ناطق، جزء خاص آن است.
بررسی سایر گزینه ها :
)۱بله، تعریف نوعی تفکر استت اما اگر انستان توانایی تعریف نداشتت، همننان از رریق استتد و و یا یتی مشتاهده کردن، میتوانستت تصتور های
مختلفی را شناسایی کند.



)۲عبارت گزینه دوم، به تصتدیق اشتاره دارد، نه تعریف . مثلا اگر بگوییم
هوا سترد استت، صتفت سترد بودنرا به هوانستبت داده ایم، اما
هیچ گونه تعریفی انجام نشده است.
)۴در تعریف، از تصورات مجهوو استفاده نمیشود بلکه هدف تعریف، معلوم کردن تصور مجهوو است.

پاسخ گزینه ۱
عبارت گزینه یک، به این صوورت بازنویسوی می ردد : ( ب و نقش ما را به دیباچه عقل، نن ارند / نشوان من و عو، هرکجا که نامه
عشق باشد، وجود دارد )
بخش اول عبارت، امری است پس قضیه نیست و بخش دوم عبارت، یک قضیه حملی است.
بررسی سایر گزینه ها :



)۲عبارت به شکل زیر بازنویسی میشود.
( وقتی به خوبی نگاه کرد، پر خود را در آن دید
گفت : از چه کسی بنالیم وقتی از ماست که بر ماست؟ .)
عبارت مذکور، کلا از دو قضیه یملی تشکیل شده است.
نکته : عبارت دوم این گزینه، پرسشی نیست، بلکه دریاو خبر دادن از پرسش آن شخص است.
)۳عبارت به دو شکل بازنویسی میشود و مشخص نیست نظر رراح محترم کنکور، کدام یک است:
شکل اول :
( اگر چرخ گره ای بر سر راه تو ایجاد بکند، گره دیگری از راه تو میگشاید.)
در این یالت،


هر دو قسمت جمله ایجابی هستند و چیزی سلب نشده است.
شکل دوم :
( چرخ گره ای بر سر راه تو ایجاد نمیکند مگر آنکه گره دیگری از راه تو بگشاید.)
در این یالت، بخش اوو جمله ستلبی و بخش دوم جمله ایجابی استت که مطابق صتورت سواو است و اگر به این شکل بازنویسی شود، این گزینه
نیز، پاسخ میشود.
)۴عبارت به شکل زیر بازنویسی میشود:
( من در رلب دانش همت میکنم .)
در عبارت مذکور، به ثبوت
همتبرای منیکم شده است.

پاسخ گزینه ۳



عبارت صورت سوال به یک قضیه موجبه کلیه اشاره دارد
منظور پرسش این است که اگر قضیه ( هر ال ب است ) صادق باشد، کدام گزینه صادق است؟
عبارت گزینه سوم، عکس مستوی ( هر ال ب است ) میباشد و صادق است.
نکته :
بدون دانستن قواعد منطقی و آشنایی با ایکام قضایا، صرفا از روی ارلاعات عمومی نیز این سواو قابل پاسخگویی بود.
پاسخ گزینه ۲



اگر عبارت گزینه دوم، به عنوان مقدمه دوم این قیاس لحاظ شود، علامت حد وسط در هر دو مقدمه منفی میشود و قیاس نامعتبر
می ردد.

پاسخ گزینه ۲
فلسوفه های مضواف، مسوا لی مشوترا میان علوم خاص مثل علوم اجتماعی و علم فلسوفه مانند اصوالت فرد یا اجتمار را بررسوی
میکنند و در کنار آن، بنیان های عقلی علوم را نیز، شکل میدهند.
بررسی سایر گزینه ها :



)۱تأمل فیلسوفانه در یوزه هایی مانند اخلاق، دین، تاریخ و ربیعت، شاخه هایی از فلسفه مانند فلسفۀا خلاق، فلسفۀ دین، فلسفۀ تاریخ و
فلسفۀ ربیعت شکل می گیرد
.
)۳عبارت برعکس است . معرفت به وجود، فرع بر امکان شناخت آن است.
)۴شاخه های دانش فلسفه، آن دسته از دانش های فلسفی هستند که قوانین بنیادی وجودشناسی و معرفت شناسی را به محدوده های خاص
منتقل می سازند



پاسخ گزینه۱
پارمندیس اعتقاد داشت درا واقعیت امور فقط از طریق عقل امکان دارد.
هراکلیتوس به حرکت و جمع اضداد و امور ناسازگار اعتقاد داشت .

پاسخ گزینه۱
یکیا از ویژگی های انسوان، عوانایی شوناختن اسوت. ما اشویا و پدیده های پیرامون خود را شوناسوایی می کنیم و از طریق این
شناخت با آنوا ارعباط برقرار کرده و از آنوا استفاده می نماییم.
بررسی سایر گزینه ها :
)۲این عبارت به امکان شناخت ارتباری ندارد. ضمن اینکه برخی امور مانند خداوند، برای بشر قابل شناسایی مستقیم نیستند.



)۳این عبارت به محدودیت شناخت اشاره دارد، نه نسبیت شناخت.
)۴این عبارت به خطاپذیر بودن شناخت اشاره دارد، نه اینکه شناخت هرکس فقط نسبت به خودش معتبر است.
پاسخ گزینه ۳
سوال بسیار دوپولو میباشد.
کارکرد ویژه عقل، به آن معناست که سایر ابزار های کسب معرفت، این عوانایی را نداشته باشند.
عبارت گزینه ۳و ، ۴هر دو مخصوص عقل هستند و سایر ابزار های شناخت، فاقد آن هستند.
با این حال، به نظر میرسود که نظر طراح محترم کنکور، گزینه ۳باشود زیرا مقدمات قیاس لزوما باید یقینی باشوند و عنوا ابزاری



که امکان کسب معارف یقینی را دارد، عقل است.
بررسی سایر گزینه ها :
)۱این توانایی بین عقل و شهود مشترک است.
)۲این توانایی بین عقل و یس مشترک است.
)۴ممکن است در شهود نیز، بتوان یافته های یسی را تحلیل کرد.


پاسخ گزینه ۳
درا اینکه اجتمار نقضوین محال اسوت ( یک چیز نمیتواند هم باشود هم نباشود ) مربوط به قوه عقل اسوت که در نفس انسوانی قرار
دارد.
بررسی سایر گزینه ها :
)۱فقط انسان، عقل دارد.
)۲ارسطو اعتقاد داشت که نفس انسان از یالت بالقوه به بالفعل تبدیل میشود.
)۴بله، فقط انسان است که عقل را به عنوان یقیقتی برتر در اختیار دارد اما این عبارت، تعریف جامع و مانعی از عقل نکرده است و صرفا به
مادی نبودن آن اشاره کرده است.



پاسخ گزینه ۱
انسان بر اساس فطرت خود از بدی ها گریزان است، نه بر اساس عقل نظری !

پاسخ گزینه ۱
آب مایعی بی رنگ اسوت : قضتیه ای امکانی استت زیرا ممکن استت آا با رنخ مخلوو شتود و دیگر بی رنخ نباشتد اما همننان به دلیل ذات
آن، آا نام دارد.
فعل کلمه ای اسوت که انجام کاری را می رسواند : قضتیه ای امکانی استت زیرا ممکن استت از اتفاق افتادن رویدادی در گذشتته و یا وجود
یالتی خبر دهد.
بررسی سایر گزینه ها :



)۲چوا عایق است = وجوبی ( محاو است چوا رسانا باشد ) یکی از انواع ویروس ها آنفلوانزا است = امکانی ( ممکن است یکی از انواع
ویروس ها، ایدزر باشد )
نکته : اگر عبارت دوم، برعکس ذکر میشد، وجوبی بود. ( آنفلوانزا، یکی از انواع ویروس ها است )
)۳کره زمین دارای آا استت = امکانی ( ممکن استت کره زمین آا نداشتته باشتد )
هر جستمی دارای مکان استت = ضتروری ( قطعا همه جستم
ها، مکان دارند و موجوداتی مثل خداوند و اجنه که مکان خاصی ندارند، جسم نیستند )
)۴اکسیژن از انواع گازها است = امکانی ( اگر اکسیژن به دمای منفی ۱۸۲درجه برسد، به مایع تبدیل میشود و دیگر گاز نیست )
فلز نوعی
ماده است = وجوبی ( ماده بودن، ذات فلز است )



پاسخ گزینه ۲
عجربه گرایان می گویند که مثلاً چون زمین همواره با آمدن خورشوید، روشون می شوود و با ناپدید شودن آن، عاریک می گردد،
انسوان متوجه رابطه ای ضوروری میان این دو پدیده شوده و دانسوته که عا خورشوید نیاید، زمین هم روشون نمی شوود، یعنی یک
رابطۀ ضروری میان طلور خورشید و روشن شدن زمین است که علیت نام دارد.


پاسخ گزینه ۲
از نظر هیوم، دلایلی که صرفا متکی بر عقل باشند مردودند؛ زیرا عقل اساسا ادراا مستقل از حس و عجربه ندارد
بررسی سایر گزینه ها :
)۱این عبارت، تنها نقد هیوم به برهان ارسطو است و نه نقد کلی هیوم به د یل عقل گرایان
)۳این عبارت، نقد هیوم به برهان نظم ارسطو است. او در نقد کلی د یل عقل گرایان، از این عبارت استفاده نمیکند.
)۴اتفاقا هیوم اعتقاد داشت که اثبات خداوند، غیر تجربی است اما از آنجا که فقط یس و تجربه اعتبار دارد، اثبات خداوند بی معناست.



پاسخ گزینه ۳
اینطور نیست که هرچیزی واقعیت داشته باشد، لزوما دارای علتی باشد. مثلا خداوند واقعیت دارد اما علت ندارد.
باید گفت : هر پدیده ای، لزوما نیازمند به علت است.
بررسی سایر گزینه ها :
)۱وجود معلوو بدون وجود علت، امکان ندارد.
)۲بله، ممکن استت یک علت ( مثلا نجاری که میز میستازد ) در عین یاو که علت استت، خودش معلوو چیز دیگری باشتد. مهم این استت که
این ستلستله علت ها و معلوو ها، به یک علتِ غیرمعلوو منتهی شتود . پس این عبارت صتحیح استت و تناقضتی با اصتل بطلان تستلستل علل
نامتناهی ندارد.
)۴فارابی در مقدمه اوو برهان خود، به اصل واقعیت مستقل از ذهن اشاره میکند و میگوید که بی شک در جهان، موجوداتی وجود دارد.


پاسخ گزینه ۴
فیلسوفان و حکمای مسیحی عحت عأثیر مطالعۀ کتاب های ابن سینا و ابن رشد و سایر فیلسوفان مسلمان که به زبان های اروپایی
عرجمه شوده بود، به عقل و عبیین عقلانی مسوا ل دینی روی آوردند، اما از آنجا که عوجه به عقل و عقلانیت با مبانی اوّلیۀ کلیسوای
کاعولیک سوازگاری نداشت، این عوجه و روی آوری، به عدریج به گسترش عقل گرایی و عقب نشینی اندیشه های دینی انجامید، عا
اینکه در این دوره عقل جای دین را گرفت.



پاسخ گزینه ۲
عقل بوترین ابزار برای عفکر در آیات و روایات است. ما به کمک عقل در آیات قرآن می اندیشیم
از نظر این فلاسفه ایمانی ارزشمند است که پشتوانۀ عقلی داشته باشد. ایمانی که از این پشتوانه عوی است، ارزش چندانی ندارد
و چه بسا انسان را به سوی کارهای غلط و اشتباه نیز بکشاند. ( به نوعی میتوان گفت که ایمان جاهلانه، گمراه کننده و خطرناا
است)
بررسی سایر گزینه ها :



)۱اینگونه نیست که هرکس از استد و عقلی صرف استفاده کند، نتیجه ای مخالف ویی بگیرد بلکه بر اساس متن کتاا درسی، رسیدن به
نتیجه مخالف ویی، به دلیل خطاپذیر بودن عقل است.
)۳استد و عقلی، شهود و ویی، در موضوعات یکسان، به نتایج یکسان میرسند، نه همه موضوعات .
)۴شهود از رریق تهذیب نفس به دست می آید، نه ویی !


پاسخ گزینه ۱
ابن سینا به هیچ عنوان نقش مشاهده و استقرا و روش عجربی را در شناخت جوان طبعیت انکار نمیکند اما از نظر او، این ابزار ها
باید بر اساس اصول عقلانی باشند عا شناخت جوان طبیعت امکان پذیر باشد.
بررسی سایر گزینه ها :
)۲رسیدن به دید کلی به جهان هستی، معلوو تأمل درباره ( جهان ربعیت، ماوراءربیعت، خدا و رابط بین پدیده ها ) است.



)۳علاوه بر مطالعه تجربی موجودات، باید به مبداء وجودی آن ها نیز توجه کنیم که خداوند اثبات شود.
)۴اینطور نیست که ربیعتی که درون موجودات است، هم آثار آن ها را تعیین کند هم آثار ربیعت را. بلکه دو نوع ربعیت داریم، یک ربعیت
که درون انسان است و آثار او را تعیین میکند و یک ربیعت که خارج انسان است و آثار جهان هستی را مشخص میکند.



پاسخ گزینه ۳
ملاصدرا اگر هم از آیات قرآنی استفاده میکرد، آن را برای عا ید و شاهد استدلال های خود استفاده میکرد، نه اینکه از آن برای
مقدمات استدلال های خودش استفاده کند.

برای دیدن تحلیل درس به درس کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی کلیک کنید

مشاور کنکور انسانی


پیج اینستاگرام مشاوره انسانی
پیج اینستاگرام وصال کنکور

vsal_konkur

در صورت نارضایتی صاحب اثر این پست حذف می شود

(اگر می شناسید از طریق شبکه های اجتماعی یا فرم تماس با وصال کنکور اطلاع دهید)

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content