پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس اقتصاد

فهرست مطالب

پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس اقتصاد

سلام دانش آموزان عزیز رشته انسانی امیدوارم که در کنکور ۱۴۰۲ موفق باشید .

من عباس وصالی مزین مشاور تخصصی رشته انسانی هنر و زبان قراره تحیلیل کنکور ۱۴۰۱ درس اقتصاد رو برات شرح بدم!

پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس اقتصاد
پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس اقتصاد توسط مشاور انسانی ۱۴۰۲

تحلیل و پاسخنامه تشریحی درس اقتصاد  کنکور ۱۴۰۱ انسانی داخل مطابق کلید سازمان سنجش – دفترچه 

پاسخ كنكور سراسري ١٤٠١ درس اقتصادد نگارنده: سارا شريفي
پاسخ سؤال ١٢١: اقتصاد
پاسخ صحيح گزينة «١»
در مباحث اقتصادي وقتي از بازار يك كالاي خاصي سخن ميگوييم، منظور ارتباط خريداران و فروشندگان آن كالا است و نه ضرورتاَ
مكان خاصي كه به اصطلاح «بازار» ناميده ميشود.
ممكن است دولت به توليد و عرضة بعضي كالاها مايل باشد و بهرهبرداري از برخي منابع و معادن را خود عهدهدار شود؛ براي
مثال،كشف، استخراج، تصفيه و توزيع فرآوردههاي نفتي را بهعهده بگيرد با و تأسيس يك شركت، اين فعاليتها را انجام دهد؛
بهاين ترتيب، دولت با عرضه و فروش فرآوردهها، درآمد كسب ميكند.
فرق دارايي و ثروت اين است كه دارايي در فرايند توليد و مولد بودن و كسب عايدي است؛ اما ثروت راكد است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــپاسخ سؤال ١٢٢:
پاسخ صحيح گزينة «٤»
ميليون ريال / ۱۲ ۲۱ ۱۰ ۲۰
۱۰۰
ميليون ريال / ۱۵ ۲۵۲ ۲۰ ۳۵
۱۰۰
ميليون ريال ۲ ۲۳۵ ۴۵
۱۰۰
ميليون ريال / ۲۵ ۵۷ ۴۵ ۷۵
۱۰۰
ريال , ,۹۵۰۰۰۰ ۱۲ ميليون ريال / / / /۹۵ ۱۲ ۵ ۷ ۲ ۲۵ ۲ ۲ ۱     ماليات ماهانة فرد
ريال , , , , , ,۰۵۰۰۰۰ ۶۲ ۹۵۰۰۰۰ ۱۲ ۰۰۰۰۰۰ ۷۵   مانده خالص ماهانة فرد
نام نرخ مالياتي مورد محاسبه «تصاعدي طبقهاي» است.
در صورتي كه فرد ۱
۵مانده خالص درآمد خود را در سرمايهگذاري جديد به كار ببرد، ۴
۵
مانده خالص درآمد براي ساير هزينههاي وي
باقي خواهد ماند، در نتيجه خواهيم داشت:
ريال , , , ,۶۴۰۰۰۰ ۴۹ ۰۵۰۰۰۰ ۶۲ ۴۴
۵ ۵
مانده خالص درآمد
نكته:
رديف سوم جدول صورت سؤال بايد بهصورت زير تغيير يابد:
درآمدهاي تا ۱۰ ميليون ريال معاف از ماليات
درآمدهاي تا ۲۰ ميليون ريال با نرخ ۱۲% نسبت به مازاد ۱۰ ميليون ريال
درآمدهاي تا ۳۵ ميليون ريال با نرخ ۱۵% نسبت به مازاد ۲۰ ميليون ريال
درآمدهاي تا ۴۵ ميليون ريال با نرخ ۲۰% نسبت به مازاد ۳۵ ميليون ريال
درآمدهاي بالاتر از ۴۵ ميليون ريال با نرخ ۲۵% نسبت به مازاد ۴۵ ميليون ريال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــپاسخ كنكور سراسري ١٤٠١ درس اقتصاد نگارنده: سارا شريفي
پاسخ سؤال ١٢٣:
پاسخ صحيح گزينة «٣»
كل محصول  قيمت  درآم د
هزينههاي مستقيم  درآمد  سود حسابداري
هزينههاي غيرمستقيم  هزينههاي مستقيم  درآمد  سود اقتصادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــپاسخ سؤال ١٢٤:
پاسخ صحيح گزينة «٢»
با فرض سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پايه، خواهيم داشت:
,   ۰۰۰ ۱۱۴ ۱۲۰ ۷۰۰ ۴۰۰ ۷۵     توليد كل در سال ۹۲ به قيمت جاري
,   ۵۰۰ ۶۴ ۷۰۰ ۶۰ ۷۵ ۳۰۰     توليد كل در سال ۹۲ به قيمت ثابت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاسخ سؤال ١٢٥ کنکور انسانی درس اقتصاد:
پاسخ صحيح گزينة «٣»
مسلماً برقراري يك سامانه و نظام مناسب و كارآمد مالياتي از مهمترين ابزارهاي رويارويي با نابرابري توزيع درآمد است.
بهترين معيار براي سنجش رشد، ميزان تغييرات شاخصهاي توليد كل جامعه است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــپاسخ سؤال ١٢٦اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۱:
پاسخ صحيح گزينة «١»
  /

۱۷ ۲۵
۳ ۵
۵ ۷
/
  

۲۵
۰ ۸۶۲
۵ ۷ ۸ ۹
مشاهده ميشود كه محاسبهي توزيع درآمد به روش وضعيت توزيع درآمد را مناسبتر و روش
وضعيت توزيع درآمد را نامناسب نشان ميدهد.
با محاسـبه نسـبت دهك دهم به دهك اول در كشـورهاي مختلف، شـاخصـي بهدسـت ميآيد كه براي مقايسـه وضـعيت توزيع درآمد بين آنها
به كار ميرود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور اینستاگرام مشاور تخصصی انسانی هنر زبان


۲۰ درصد بالا
۲۰ درصد پايين
۱۰ درصد بالا
۴۰ درصد پايين
۱۰ درصد بالا
۴۰ درصد پايين
۲۰ درصد بالا
۲۰ درصد پايين
پاسخ كنكور سراسري ١٤٠١ نگارنده: سارا شريفي
پاسخ سؤال ١٢٧:
پاسخ صحيح گزينة «٣»
در تمام كشورها حق نظارت براي اجراي بودجه براي مجلس نمايندگان شناخته شده است.
نظارت، تهيه و ارائة سند تفريغ بودجه بهعهدة ديوان محاسبات است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ تشرحی کنکور انسانی 1401 به صورت درس به درس اقتصاد
پاسخ تشرحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ به صورت درس به درس اقتصاد


پاسخ تشریحی اقتصاد کنکور ۱۴۰۱ انسانی سؤال ١٢٨:
پاسخ صحيح گزينة «١»
(ارزش افزودة بخش كشاورزي) /۵ ۱  ارزش افزودة بخش ساختمان
ميليارد ريال , , /۹۳۵ ۱۰۰ ۲۹۰ ۶۷ ۵ ۱  
(ارزش افزودة بخش صنعت)
۳۰
۱۰۰
استهلاك سرمايه
ميليارد ريال , ,  
۳۰
۳۹۲ ۵۰۰ ۱۱۷ ۷۵۰


۱۰۰
استهلاك سرمايه
ميليارد ريال ۴۷۲۸  خالص درآمد عوامل توليد از خارج
ميليارد ريال , , , , , , ,۳۴۳ ۱۱۱ ۱ ۷۲۸ ۴ ۹۳۵ ۱۰۰ ۸۹۰ ۵۴۵ ۵۰۰ ۳۹۲ ۲۹۰ ۶۷      توليد ناخالص ملي
استهلاك سرمايه – توليد ناخالص ملي = توليد خالص ملي
ميليارد ريال , , , ,۵۹۳ ۹۹۳ ۷۵۰ ۱۱۷ ۳۴۳ ۱۱۱ ۱   توليد خالص ملي

توليــــــد ناخــــــالص ملــــــي
جمعيت كــــــــل توليد ناخالص ملي سرانه (ب
ميليارد ريال
 ۱ ۱۱۱ ۳۴۳ ۰۰۰, , , ۱۳ ۸۹۱ ۷۸۷ ۵, , /
۸۰
ـــــــــــــــــــــــــــــــــپاسخ سؤال ١٢٩:
پاسخ صحيح گزينة «٣»
درست است.
غلط است. ماليات بر ارزشافزوده شفافيت مالياتي را افزايش ميدهد و انگيزة فرار مالياتي را كاهش ميدهد.
درست است.
درست است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ كنكور سراسري ١٤٠١ نگارنده: سارا شريفي
پاسخ سؤال ١٣٠:
پاسخ صحيح گزينة «٢»
 ۱۰۰
ســـــــطح قيمـــــــت قبلـــــــي – ســـــــطح قيمـــــــت جديـــــــد
ســـــــــطح قيمـــــــــت قبلـــــــــي تورم
درصد
, , /
,
    
۷۴۸ ۱۲۰ ۶۳۴ ۰۰۰
۱۰۰ ۰ ۱۸ ۱۰۰ ۱۸
۶۳۴ ۰۰۰
تورم كالاي B
درصد ۱۸ = تورم كالاي C تورم كالاي A تورم كالاي B
, x
/ / x , x
x    
۶۶ ۵۵۲
۵۵۲ ۶۶ ۱۸ ۰ ۱۸ ۰ كالاي A
/ x , x ,,/
    
۶۶ ۵۵۲
۱ ۱۸ ۶۶ ۵۵۲ ۵۶ ۴۰۰
۱ ۱۸
y ,
/ , y ,
,

    
۹۵ ۴۰۰
۰ ۱۸ ۱۷ ۱۷۲ ۹۵ ۴۰۰
۹۵ ۴۰۰
كالاي C
 y ,۱۱۲ ۵۷۲
نكته: جدول صورت سؤال بايد بهصورت زير تغيير يابد، در غير اين صورت به سؤال نميتوان پاسخ داد.
قيمت
كالا ابتداي سال (به ريال) انتهاي سال (به ريال)
A ؟ ,۵۵۲ ۶۶
۷۴۸ ۱۲۰, ۶۳۴ ۰۰۰, B
C ,۴۰۰ ۹۵ ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ


پاسخ تشریحی کنکور انسانی 1401 درس اقتصاد به همراه تحلیل
برای رزرو مشاوره رایگان انسانی کنکور ۱۴۰۲ دایرکت بدید

 

[highlight color=”red”]دانش آموز کنکوری ۱۴۰۲ انسانی برای رزرو مشاوره با وصال کنکور مشاور  تخصصی انسانی هنر و زبان به پیج اینستاگرام دایرکت بده ![/highlight]

[button color=”green” size=”small” link=”https://www.instagram.com/vsal.konkor/” icon=”” target=”true”]اینستاگرام مشاور تخصصی انسانی هنر زبان [/button]


پاسخ سؤال ١٣١ کنکور انسانی درس اقتصاد دهم انسانی :
پاسخ صحيح گزينة «٤»
حيازت: برداشت مستقيم محصول آمادة طبيعت و مالكيت آن (بدون اينكه كاري روي آن انجام شود.) مثال: بهرهبرداري از علف
مراتع، چوب جنگلها، معادن و يا ماهي درياها
احيا (نوع اول توليد): انسان با در اختيار داشتن منابع و محصولات طبيعي، و همچنين با كار خود و استفاده از ابزار، منابع طبيعي
را به توليد ميرساند. (بدون حيازت، اولين توليد انسان ممكن نبود.)، مثال: زراعت / باغباني/ پرورش ماهي
انسان در بهرهبرداري از منابع و امكانات موجود، محدوديت دارد؛ و منابع و امكانات موجود نيز محدود است. (كميابي)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاسخ سؤال ١٣٢:
پاسخ صحيح گزينة «١»
چون نمودار نزولي است بنابراين نشاندهندة نمودار تقاضا ميباشد.
در نقطة A در مقايسة با نقطة B قيمت بيشتر اما مقدار كمتر است. بنابراين حركت از نقطة A به نقطة B بيانگر كاهش كاهش قيمت كالا است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــپاسخ كنكور سراسري ١٤٠١ درس اقتصاد دهم نگارنده: سارا شريفي
پاسخ سؤال ١٣٣:
پاسخ صحيح گزينة «٢»
واحد ,۰۰۰ ۱ ۱۵۰۰ ۲  
۳
ارزش پولي مسكوكات
۱۲۰۰  سپردة ديداري + سپردة غيرديداري
واحد ,۰۸۰ ۱ ۱۲۰ ۱۲۰۰   سپردة غيرديداري 
سپردة غيرديداري + سپردة ديداري + اسكناس + مسكوكات + قرضالحسنه = نقدينگي
واحد ۵۳۳۰ ۱۲۰۰ ۱۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۶۳۰     نقدينگي
ارزش پولي موجودي حسابهاي قرضالحسنه+ سپردة غيرديداري = شبه پول
واحد ۲۷۱۰ ۱۶۳۰ ۱۰۸۰   شبه پول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــپاسخ سؤال ١٣٤ اقتصاد کنکور ۱۴۰۱ انسانی :
پاسخ صحيح گزينة «٣»
نادرست است.
تحريمهاي اقتصادي دو دسته است:
١- تحريم تجاري (مانعتراشي در مقابل صادرات و واردات كالا، خدمات و عوامل توليد مثل سرمايه)
٢- تحريم مالي (مانعتراشي در مقابل مبادلات مالي، بانكها و بيمهها)
درست است.
درست است.
درست است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــپاسخ سؤال ١٣٥ درس اقتصاد کنکور انسانی:
پاسخ صحيح گزينة «٤»
توليد در سال پايه – توليد در سال دوم به قيمت پايه = افزايش مقدار توليد در سال دوم
هزار ميليارد ريال ۸۶۰ ۳۰۰۰ ۳۸۶۰  
توليد در سال پايه – توليد در سال سوم به قيمت پايه = افزايش مقدار توليد در سال سوم
هزار ميليارد ريال ۳۳۲۰ ۳۰۰۰ ۶۳۲۰  
توليد در سال دوم به قيمت پايه – توليد در سال دوم به قيمت جاري = تورم در سال دوم (افزايش قيمتها در سال دوم)
هزار ميليارد ريال ۳۹۰ ۳۸۶۰ ۴۲۵۰  
توليد در سال سوم به قيمت پايه – توليد در سال سوم به قيمت جاري = تورم در سال سوم (افزايش قيمتها در سال سوم)
هزار ميليارد ريال ۴۲۰ ۶۳۲۰ ۶۷۴۰  
افزايش قيمتها در سال دوم و سوم همان اعداد مربوط به پديدة تورم در اين سالهاست كه در قسمت قبل محاسبه شدند.


برای دیدن پاسخ تشریحی کنکور ۱۴۰۱ انسانی به صورت درس به درس روی این متن آبی کلیک کنید 

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content