پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس تاریخ

فهرست مطالب

پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس تاریخ

سلام دانش آموزان عزیز رشته انسانی امیدوارم که در کنکور ۱۴۰۲ موفق باشید .

من عباس وصالی مزین مشاور تخصصی رشته انسانی هنر و زبان قراره تحیلیل کنکور ۱۴۰۱ درس تاریخ رو برات شرح بدم!


پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس تاریخ
پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس تاریخ

بسمه تعالی


پاسخ نامه تشریحی درس تاریخ کنکور انسانی ۱۴۰۱
پاسخنامه تشریحی تاریخ رشته انسانی کنکور سراسری سال ۱۰۴۱ داخل – دفترچه A- رامين دولت آبادی
۲۰۶– گزینه ۳ / متوسط / تاریخ دهم / درس ۳
بسياری از آثار باستانی گران بهای ایران، زینت بخش موزه های متعددی در کشورهای مختلف جهان به خصوص موزه های ِ لوور در پاریس،
بریتانيا در لندن، آرميتاژ در سن پترزبورگ روسيه و متروپوليتن در نيویورک هستند.


۲۰۷– گزینه ۴ / دشوار / تاریخ دهم / درس ۲
تمدن ميسن به دليل رقابت شهرها و ق.م. یونان ۰۴۴ جنگ های داخلی ضعيف شد وا ز ۱۱۴۴ تا حدود دچار چنان انحطاطی شد که مورخان
آن را »عصر تاریکی« ناميده اند.


۲۰۸– گزینه ۱ / دشوار / تاریخ دهم / درس ۹
گزینه ۱ : متن کتاب چنين است ، خاندان هخامنشی از زمان پادشاهی اردشير دوم که از ۰۴۰ تا ۰۵۸ ق.م. حکومت می کرد، دچار تفرقۀ درونی
شد. در ابتدای زمامداری او، برادرش کورش کوچک در آسيای صغير سر به شورش برداشت و با سپاهی از مزدوران یونانی راهی پایتخت شد. در
جنگی که ميان دو برادر رخ داد کورش کوچک شکست خورد و کشته شد. اردشير دوم به خوش گذرانی و راحت طلبی مشهور بود. در دوران
فرمانروایی او مصر از سيطرۀ هخامنشيان خارج شد.


گزینه ۲: در ابتدای زمامداری او، برادرش کورش کوچک در آسيای صغير سر به شورش برداشت و با سپاهی از مزدوران یونانی راهی پایتخت شد.
در این گزینه انتهای زمامداری عنوان شده است.
گزینه ۸ :نخست ابتدای سلطنت غلط است. دوم اینکه مصر به قلرو هخامنشيان اضافه نشد.
گزینه ۰ : مصر را به هخامنشيان بازگرداند برای دوران اردشير دوم نيست.


۲۰۹– گزینه ۳ / متوسط / تاریخ دهم / درس ۱۶
گزینه ۱ : سرآغاز این نابرابری ها از زمان ماد ها بود. تمرکز قدرت و ثروت نزد عده ای خاص، موجب ایجاد نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و
شکل گيری طبقات اجتماعی به معنای واقعی آن شد. دورۀ کوتاه فرمانروایی مادها را باید سرآغاز این تحول دانست، ولی در زمان هخامنشيان با
افزایش فتوحات و توسعۀ تشکيلات حکومتی، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ميان گروه حاکم و مردم عادی افزایش یافت. در جای دیگر کتاب


چنين آمده است که در دوره هخامنشيان به دليل اهميت فتوحات نظامی، گروه جنگجویان نسبت به دو گروه دیگر، در جایگاه بالاتری قرار گرفت.

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور بسمه تعالی

گزینه ۲ : بخش اول طبق متن کتاب صحيح است. بخش دوم هم طبق تصویر هرم قدرت در کتاب صحيح است. در بارۀ سازمان اجتماعی ایران در
زمان ساسانيان، مدارک و اطلاعات بيشتری در دست است. نظام طبقاتی جامعۀ ایران در عصر ساسانی تحت تأثير دو عامل گسترش یافت و تثبيت
شد: عامل نخست، تأسيس حکومت مرکزی قدرتمندی بود که خاندان ساسانی با توسعۀ تشکيلات اداری و دیوانی به وجود آوردند. از این رو، گروه


جدیدی به نام دبيران در این دوره به طبقۀ حاکم افزوده شد. عامل دوم، رسميت یافتن دین زرتشتی و افزایش نفوذ و اختيارات موبدان بود.


گزینه ۸ : طبق متن کتاب صحيح ااست. در دوران ساسانيان نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ميان طبقۀ حاکم یعنی خاندان ساسانی و اشرافيت
سياسی، وابسته به آن از یک سو و تودۀ مردم عادی ازِ نظامی و دینی سوی دیگر افزایش یافت. طبقۀ فرادست و حاکم، در مقایسه با گذشته،
گسترش چشمگيری یافت و در درون خود دارای مراتب و درجات متفاوت شد. اعضای این طبقه همچون قبل، صاحب مشاغل و مناصب عالی رتبۀ
کشوری و لشکری و دارای زمين های فراوان بودند.


گزینه ۰ : چنين آمده است که در دوره هخامنشيان به دليل اهميت فتوحات نظامی، گروه جنگجویان نسبت به دو گروه دیگر، در جایگاه بالاتری
قرار گرفت.

پاسخ نامه تشریحی درس تاریخ کنکور انسانی ۱۴۰۱
۲۱۰– گزینه ۱ / متوسط / تاریخ دهم / درس ۱۴گزینه ۱ : در جایی کتاب آمده است که از آثار برجستۀ معماری دوران اشکانيان می توان به بقایای شهر نسا، صد دروازه )دامغان(، معبد آناهيتا در
شهر کنگاور در استان کرمانشاه بود. و در جایی دیگر آمده است که ساسان، موبد نيایشگاه زرتشتی اناهيتا در شهر استخر بوده است. در این دو
خط پراکنده مشاهده می شود که نيایشگاه و معابد در کجا قرار داشته است.


گزینه ۲ : غلط است چرا که در عهد اشکانی، ستایش ایزد مهر)ميترا( به قلمرو روم در آسيای صغير راه یافت و در آنجا به کيشی مستقل تبدیل
شد و پرستش آناهيتا به روم راه نيافت.
گزینه ۸ : بر اساس باورهای کهن ایرانی، مهر یا ميترا، ایزد پيمان و قانون و پشتيبان نظم اجتماعی بود. یکی از اصول مهم اندیشۀ ایرانی، پایبندی
به عهد و پيمان بود.


گزینه ۰ : بخش اول که آناهيتا خدای یونانی است غلط بوده اما بخش دوم صحيح است. علاوه بر اهوره مزدا، خدایان کهن ایرانی همچون مهر و
آناهيتا هم ستایش می شدند. برخی از پادشاهان اشکانی، به تقليد از یونانيان، معابدی را برای آناهيتا ساختند.
۲۱۱– گزینه ۱ / آسان / تاریخ یازدهم / درس ۳
گزینه ۱ : این قدرت و نفوذ قریش را نمی توان به منزله تسلط حکومتی پایدار شمرد؛ زیرا متکی به تشکيلات سياسی، اداری و نظامی منظم و
منسجمی نبود و ثبات لازم را نداشت.


گزینه ۲ : قبيله قریش به سبب در اختيار داشتن اداره کعبه و برقراری رابطه با تجاری قبایل دیگر و سرزمين های دور و نزدیک، قدرت نفوذ
سياسی قابل توجهی در ميان قبایل دیگر داشتند؛
گزینه ۸ : در نتيجه روابط تجاری قریش با دیگر قبائل و سرزمين های دور نزدیک این نفوذ گسنرده شده بود.
گزینه ۰ : بخش اول انسجام قریش غلط است.


پاسخ نامه تشریحی درس تاریخ کنکور انسانی ۱۴۰۱
۲۱۲– گزینه ۲ / آسان / تاریخ یازدهم / درس ۶ و درس ۷
۲۱۳– گزینه ۴ / متوسط / تاریخ یازدهم / در س۹
گزینه ۱ : محاسبه و دریافت ماليات ها همچنان توسط دبيران و دهقانان ایرانی انجام می گرفت.
گزینه ۲ : غلط است چرا که برخی از بنيان گذاران نخستين سلسله های مسلمان ایرانی، از ميان مردم عادی برخاستند و قدرت را به دست
گرفتند.


گزینه ۳ : دهقانان در سده های نخستين هجری، علاوه بر مشارکت در امور محلی، نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ از دوره باستان به دوره
اسلامی ایفا کردند.


گزینه ۴ : مثل پيروزی در فتح قادسيه که دهقانان به سپاه اسلام پيوستند.
۲۱۴– گزینه ۲ / دشوار / تاریخ یازدهم / درس ۱۰
گرینه ۱ : غلط است چرا که بعد از حکومت سلجوقيان چنين شد. در دوران حکومت های غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی، جمعيت ایران در این
دوران در روستاها به سر بخش عمده می بردند. همچون گذشته روابط دوجانبه ای بين روستاها و شهرها وجود داشت .
شهرها مانند دوران پيش از آن، از سه بخش کهندژ )ارگ(، ض( تشکيل می شد، باِ ب شهرستان )شارستان( و شهر بيرونی)ر سلجوقی بيش از ادوار
پيشين این تفاوت که شهر بيرونی در دوره گسترش یافت. این اتفاق به دليل رشد تجارت و افزایش جمعيت شهرها رخ داد. همراه با این تحول،


عناصر شهر اسلامی، مانند مسجد و بازار، به شهر بيرونی منتقل شدند و در کنار هم قرار گرفتند.
گزینه ۲ : صحيح


گزینه ۸ : در دوره سلجوقی، به دليل رشد شهرنشينی و توسعه مناسبات شهری ، طبقه بازرگان شهری بيش از پيش رشد یافت. بازرگانان به یکی
از مهم ترین گروه های اجتماعی تبدیل شدند.
گزینه ۰ : بعد از سلجوقی این اتفاق افتاد.


۲۱۵– گزینه ۱ / آسان / تاریخ یازدهم / درس ۱۳
شاه صفی، نوه و جانشين شاه عباس اول، از تعادل روحی و کافی نداشت. او دستور به قتل سردار باکفایتی ٔسلامت عقل بهره مانند امام قلی
خان، حاکم فارس داد.

۱۱۶– گزینه ۲ / آسان / تاریخ دوازدهم / درس ۳
آقامحمدخان پس از مرگ کریم خان فرصت را غنيمت شمرد و از شيراز به استرآباد )گرگان( رفت و با متحد رویارویی با زندیان شد. او نخست با
متحد کردن افراد ایل قاجار، آماده نواحی شمالی و مرکزی ایران را تصرف کرد و تهران را پایتخت خود قرار داد، سپس با غلبه بر لطفعلی خان زند
و سرکوب طغيان حاکم گرجستان، در سال ۴۱۲۱ق/۰۱۱۱ش در تهران تاج گذاری کرد.
۲۱۷– گزینه ۱ / متوسط / تاریخ دوازدهم / درس ۴


چنانچه از متن کتاب مشخص است جواب گزینه چهارم می باشد. متن کتاب – در این دوره طالبان فراوانی در جهان پيدا کرد و گردشگران اروپایی
توجه تاجران و مردم اروپا و آمریکا را به سوی فرش دستباف ایران جلب کردند. ارزانی نيروی کار، طرح و نقش های زیبا و متنوع، هنرمندی و
ظرافت بافندگان ایرانی از یک سو و تقاضای بازار جهانی و سرمایه گذاری خارجی در توليد و تجارت، سبب رشد توليد و صادرات فرش در دوران
قاجار شد. علاوه بر آن، رکود صنعت صادرات ابریشم و کمبود طلا و نقره برای تأمين مالی واردات کالا از اروپا و سایر کشورها نيز تأثير بسزایی بر
رونق صادرات فرش به عنوان کالای جایگزین داشت.


پاسخ نامه تشریحی درس تاریخ کنکور انسانی ۱۴۰۱
در جایی دیگر جهت رد گزینه کتاب آورده است که با سقوط صفویان و آغاز بحران های شدید سياسی و نظامی، اقتصادی و توليد کشور ما دچار
رکود فراوانی شد اما با به قدرت رسيدن قاجاریه و فروکش کردن جنگ های قاجار صنایع دستی در ایران در اوایل دورهً داخلی، مجددا رشد و
رونق یافت.
۲۱۸– گزینه ۲ / آسان / تاریخ دوازدهم / درس ۲
مهم ترین این مسائل و مشکلات، صلح ناپایدار و ناخشنودی از قراردادهای صلح ورسای، ضعف جامعه ملل. بحران اقتصادی و ظهور حکومت تک
حزبی و نظامی گرا بود.

پاسخ تشریحی و درس به درس تاریخ کنکور انسانی 1401
مشاور کنکور انسانی ۱۴۰۲ وصال کنکور

۲۱۹– گزینه ۳ / متوسط / تاریخ دوازدهم / درس ۱۰
هدف مبارزه تغييرکرد و سرنگونی رژیم پهلوی هدف نهایی مبارزان مبارزه شد. حضور امام خمينی در صحنه روحانيون به مبارزات سياسی روی
بياورند. علاوه بر روحانيون و دانشگاهيان، اقشار دیگری از جامعه نيز به جمع مبارزان پيوستند. رهبری امام خمينی به عنوان مرجع دینی برجسته
تر شد و مبارزان به نقش و قدرت مذهب در این زمينه توجه بيشت


ری نشان دادند.
۲۲۰– گزینه ۲ / آسان / تاریخ دوازدهم / درس ۱۶
دلاورمردان ایران زمين سپس در چندین رشته عمليات غرورآفرین که مهم ترین آنها ۱فتح المبين و بيت المقدس بود صدها کيلومتر مربع از
خاک ایران را از اشغال ارتش بعثی آزاد کردند. اوج حماسه در عمليات بيت المقدس )سوم خرداد ۱۳۸۱( و با آزادی خونين شهر )خرمشهر( از
اسارت دشمن بعثی رقم خورد.از محاصره نيروهای متجاوز صدام نجات دادند و برگ زرینی در دفاع از ایران در تاریخ معاصر ثبت شد.


برای دیدین پاسخ تشریحی درس به درس کنکور انسانی ۱۴۰۱ کلیک کنید 

[highlight color=”green”]پیج مشاور کنکور انسانی ۱۴۰۲ [/highlight]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.instagram.com/vsal.konkor/” icon=”” target=”true”]پیج مشاور انسانی اینستا[/button]

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content