پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس جامعه شناسی

فهرست مطالب

پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس جامعه شناسی

پاسخ تشریحی کنکور انسانی دی ۱۴۰۱ جامعه شناسی

پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس جامعه شناسی

 


🌍 بودجه بندی  آزمون سراسری ۱۴۰۲- دی ماه

گروه آزمایشی انسانی- درس جامعه شناسی

◀️ پایه دهم:

درس ۱: یک سوال ترکیبی
درس ۲: یک سوال ترکیبی
درس ۳: یک سوال ترکیبی
درس ۴: یک سوال و یک ترکیبی
درس ۵: دو سوال ترکیبی
درس ۶: یک سوال و دو ترکیبی
درس ۷: دو سوال ترکیبی
درس ۸: بدون سوال
درس ۹: بدون سوال
درس ۱۰: بدون سوال
درس ۱۱: یک سوال ترکیبی
درس ۱۲: بدون سوال
درس ۱۳: بدون سوال
درس ۱۴:
درس ۱۵: یک سوال ترکیبی
درس ۱۶: بدون سوال


◀️ پایه یازدهم:

درس ۱: بدون سوال
درس ۲: بدون سوال
درس ۳: بدون سوال
درس ۴: یک سوال ترکیبی
درس ۵: یک سوال ترکیبی
درس ۶: دو سوال ترکیبی
درس ۷: بدون سوال
درس ۸: بدون سوال
درس ۹: یک سوال ترکیبی
درس ۱۰: دو سوال ترکیبی
درس ۱۱: بدون سوال
درس ۱۲: یک سوال ترکیبی
درس ۱۳: یک سوال ترکیبی
درس ۱۴: بدون سوال
درس ۱۵: بدون سوال


◀️ پایه دوازدهم:

درس ۱: بدون سوال
درس ۲: بدون سوال
درس ۳: یک سوال ترکیبی
درس ۴: یک سوال ترکیبی
درس ۵: یک سوال ترکیبی
درس ۶: یک سوال
درس ۷: یک سوال ترکیبی
درس ۸: بدون سوال
درس ۹: یک سوال ترکیبی
درس ۱۰: یک سوال ترکیبی


پاسخ کلیدی درس جامعه شناسی در کنکور دی ۱۴۰۱  :

۵۱ ۲
۵۲ ۳
۵۳ ۱
۵۴ ۱
۵۵ ۴
۵۶ ۴
۵۷ ۲
۵۸ ۳
۵۹ ۲
۶۰ ۱
۶۱ ۱
۶۲ ۴
۶۳ ۴
۶۴ ۳
۶۵ ۲

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور پاسخ تشریحی کنکور انسانی دی 1401 جامعه شناسی

پاسخ سوالات جامعه شناسی کنکور دی ماه ۱۴۰۱ -داخل- مولف فاطمه صفری رتبه ۱۲۰ کنکور ۹۹

۵۱- گزینه ۲
عینی کلان (الف) بورس اوراق بهادار
عینی خرد(د): علائم راهنمایی و رانندگی
ذهنی خرد(ب): خاطرات سفر
ذهنی کلان (ج) ادبیات فارسی
تشریح سایر گزینه ها
گزینه ۱: عینی خرد ذهنی کلان – عینی کلان ذهنی خرد
گزینه ۳: عینی -خرد ذهنی -کلان عینی کلان ذهنی خرد
گزینه ۴ عینی خرد عینی کلان ذهنی خرد ذهنی کلان


۵۲- گزینه ۳
فرصت ها و محدودیتها به یکدیگر وابسته اند و هیچ کدام بدون دیگری محقق نمیشوند. به عبارت دقیق تر
فرصت ها
و محدودیت ها دو روی یک سکهاند. زبان دستور و قواعد پیچیده ای دارد مردمی که با آن سخن می گویند باید قواعدش را بیاموزند و در چارچوب آن حرف بزنند آنها نمیتوانند هرگونه که دلشان بخواهد صداها، حرف ها کلمات و جملات را به کار ببرند با این حال همین محدودیتها فرصت ارتباط با هم زبانان و مبادله معانی پیچیده را فراهم می آورد.


۵۳- گزینه ۱
مجموعه سازوکارهایی که برای اعمال سیاستهای جهان اجتماعی وجود دارد نظام سیاسی را شکل می دهد.

پیامدهای ارادی کنش خودشان کنش هستند و باید کنشگری آنها را انجام دهد فردی سلام میکند. پاسخ دادن یا پاسخ ندادن سلام او پیامد ارادی کنش او محسوب میشود که به ارادۀ جواب دهنده سلام، وابسته
است.
طبق دیدگاه فارابی حکومتی که توسط اکثریت به شیوه انسان محور بر اساس فضیلتهای انسانی سازمان می یابد، «جماعیه» نام دارد.


۵۴: گزینه ۱
نوع اول حرکتهای اعتراض آمیز مذهبی (پروتستانتیسم) فقط با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جریان دنیاگرا تقابل نداشتند .
وجه اشتراک استبداد قومی قبیله ای و استبداد استعماری در این است که هر دو هویتی غراسلامی داشتند. تفاوت استعمار قدیم و نو در این است که در استعمار ،قدیم استعمارگران آشکار و در استعمار نو استعمارگران
پنهان هستند.

[feed url=”https://vsalkonkor.ir/feed/” number=”5″]

۵۵- گزینه ۴
فرهنگ جدید :غرب شکل گیری نخستیم انقلاب لیبرال انقلاب فرانسه
رنسانس شکل گیری پروتستانتیسم) حرکتهای اعتراض آمیز (مذهبی)
پسامدرن ایجاد بحران معنویت
سکولاریسم پیدایش دولت ملت های جدید


۵۶: گزینه ۳
عبارت اول و دوم ایجاد ارتباط میان پدیده و تاکید بر نظم مربوط به رویکرد تببینی است.
عبارت سوم جامعه شناسان انتقادی معتقدند گاهی جهان اجتماعی و ساختارهای آن که به دست خود انسان ها ایجاد شدهاند سازندگان خود را زیر سلطه درمی آورند.
عبارت چهارم رویکرد انتقادی هیچ گونه حقیقت یا فضیلتی را کشف نمیکند تا بر اساس این حقایق و فضایل به نقد کنشها و روابط میان انسانها و جوامع بپردازد.


۵۷- گزینه ۲
الف: وجه مشترک قدرت تنبیهی و قدرت تشویقی این است که در هر دو پیروی کننده نسبت به تبعیت و پیروی خود، آگاهی دارد.
ب سازمان مهم ترین منبع قدرت در جوامع امروزی است که در درجه نخست با قدرت اقناعی خویشاوند است. ج در شرکتهای بزرگ از سهم مالکیت و نقش سهامداران کاسته شده و بر نقش مدیران و مشاوران افزوده شده است.
د: سازمان بر اساس دانش اعمال قدرت می
کند.


۵۸: گزینه ۳
جامعه شناسی تفسیری سیاست و قدرت را پدیدههای معنادار و ارزشی میداند اما صرفاً به توصیف ارزش های سیاسی مختلف بسنده میکند و نمیتواند برای مقایسهٔ آنها با یکدیگر و تشخیص درست از غلط یا خوب از بد، ملاک و معیاری به دست آورد.
جامعه شناسی تبیینی با منحصر کردن علم به علوم تجربی که صرفاً موضوعات مادی و محسوس را مطالعه می کند ارزشهای انسانی از جمله ارزشهای سیاسی را که تماما مادی و محسوس نیستند، قابل مطالعه علمی نمی داند و ناگزیر با معنازدایی و ارزش زدایی از سیاست و قدرت و فروکاستن آنها به پدیده های مادی و فاقد معنا از شناخت واقعی آنها باز می ماند.


جامعه شناسی انتقادی جامعه شناسان انتقادی یافتن راهی برای داوری علمی دربارۀ ارزشهای اجتماعی به ویژه در عرصه سیاست و قدرت را ضروری میدانند و دست شستن از این آرمان بزرگ را مرگ سیاست و بن بست زندگی انسان معرفی می کنند.
۵۹ گزینه ۲
پسر (جنسیت) تفاوت اسمی
سفید پوست رنگ پوست تفاوت اسمی
وضعیت اقتصادی مرفه تفوات رتبه ای نابرابری اجتماعی
ضریب هوشی تفاوت رتبه ای نابرابری (طبیعی)


فارابی درباره هنجارها، نحوه رفتار و سبک زندگی کنشگران سخن می گوید.
طه اندیشمندی است که می کوشد تا نگاهی منتقدانه به نوگرایی را برگزیند و از مشروعیت نوگرایی اسلامی سخن می گوید.
ماکس وبر معتقد است جهان متجدّد، رویکرد دنیوی و این جهانی دارد و در جهت برخورداری از زندگی دنیوی و تسلط انسان بر این عالم گام برمی دارد.


سوال ۶۴ گزینه ۳
تشریح موارد نادرست
منورالفکران مشروطه را نوعی حاکمیت سکولار مانند دولت انگلستان می
دانستند.
جامعه شناسان در مطالعهٔ نابرابریهای ،اجتماعی به قشربندی اجتماعی در جوامع توجه دارند.
دانایی بهتر از نادانی است در حیطه ارزش ها قرار دارد.


سوال ۶۵ گزینه ۲
انقلاب اکتبر ۱۹۱۷م روسیه نیز گرچه به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستی با دیگر انقلاب های اروپایی تفاوت داشت ولی به دلیل سکولار ،بودن درون فرهنگ غرب قرار می گرفت.
اصل انقباض و انبساط فلزات در علوم طبیعی و عوامل مهاجرت در جمعیت شناسی به کمک عقل ابزاری تجربی ( از انواع عقل عام درک می شوند.
رعایت حقوق دیگری یک ارزش است.
در دیدگاه گروهی که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و تکوینی میدانند جهان ذهنی و فردی افراد
تابع فرهنگ آنهاست.


ناتوانی در عضویت در هیئت مدیره تفاوت رتبه ای نابرابری اجتماعی
۶۰: گزینه ۱ بررسی گزینه ها
گزینه – درست نادرست مدینه فاسقه در اثر انحراف عملی از مدینه فاضله شکل گرفته است.
گزینه ۲: نادرست مربوط به مدینه فاسقه است. درست
گزیننه ۳: درست درست
گزینه ۴: نادرست در اثر انحراف نظری از مدینه فاضله شکل میگیرد نادرست مربوط به مدینه ضاله است


سوال ۶۱ گزینه ۱
آگوست کنت ،اسپنسر دورکیم و مارکس نگاه خطی به تاریخ بشر دارند و معتقدند همه جهان های اجتماعی شبیه یکدیگرند و بر همین اساس مسیر یکسانی را نیز طی می کنند.
تصمیم گیری درباره مسائل مشترک و رفع اختلافها و تضادها میان افراد و گروههایی که باهم زندگی می کنند سیاست و عمل سیاسی را شکل می دهد.


سوال ۶۲ گزینه ۴
برخی رویکردها برای دستیابی به پاسخهای ساده و کاملاً قابل پیش بینی درباره چرایی وقوع پدیده های اجتماعی (علت) پیچیدگی و عمق این پدیدهها را نادیده می گیرند. پیامد
فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعی (علت) جامعه شناسی را به داوری درباره ارزش ها و انتقاد از آنها می کشاند پیامد
مرگ یک جهان اجتماعی (علت) موجب انواع مختلف آسیبها مانند ،یاس ناامیدی و خودکشی افراد می
شود.(پیامد)


سوال ۶۳ گزینه ۴
متفکران جهان اسلام سید جمال الدین اسد آبادی امام موسی صدر شیخ ابراهیم زاکزاکی، خطرات سلطه فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسلامی را گوشزد کردند.


برای دیدن تحلیل درس به درس کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی کلیک کنید

مشاور کنکور انسانی


پیج اینستاگرام مشاوره انسانی
پیج اینستاگرام وصال کنکور

https://vsalkonkor.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-1401-%d8%af%db%8c/

vsal_konkur

در صورت نارضایتی صاحب اثر این پست حذف می شود

(اگر می شناسید از طریق شبکه های اجتماعی یا فرم تماس با وصال کنکور اطلاع دهید)

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content