پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس عربی

فهرست مطالب

پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس عربی

پاسخ تشریحی کنکور انسانی دی ۱۴۰۱ عربی اختصاصی

✅ تحلیل دقیق تیپ بندی سوالات کنکور سراسری درس علوم و فنون ادبی رشته انسانی در کنکور دی ماه سال ١۴٠١


پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس عربی
پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس عربی

✅ پاسخ و تحلیل سوالات عربی کنکور دی ماه ۱۴۰۱

❇️تعداد سوالات: ۲۰
✴️ترجمه: ۸
🤔⛔️متن: ۳
✴️تحلیل صرفی: ۲
❇️مفهوم؛ ۱
✴️ضبط حرکات؛ ۱
❇️قواعد؛ ۵
⛔️🤔⛔️سطح سوالات: متوسط رو به بالا
✴️درصد مطلوب ؛ ۵۰ تا ۶۵
✅عربی کنکور سعیدی


پاسخ کلیدی درس عربی (عربی تخصصی) در کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی

۸۱ ۱
۸۲ ۳
۸۳ ۲
۸۴ ۴
۸۵ ۳
۸۶ ۲
۸۷ ۱
۸۸ ۴


۸۹ ۱
۹۰ ۴
۹۱ ۲
۹۲ ۴
۹۳ ۱
۹۴ ۴
۹۵ ۱
۹۶ ۱
۹۷ ۱
۹۸ ۳
۹۹ ۳
۱۰۰ ۳


پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس عربی اختصاصی

پاسخ تشريحي عربى انسانی اختصاصی دی ۱۴۰۱ ۸۱- گزینه ۱
پیروز وجان دبیر عربی گنبد گمیشان و (گرگان)

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور ✅ پاسخ و تحلیل سوالات عربی کنکور دی ماه ۱۴۰۱

أنفقوا انفاق کنید با بخشش کنید مما از آنچه ( رد گزینههای ۲ و ۳ – من + ما من قبل بانی بود قبل از اینکه روزی فرا رسد رد) گزینه های ۲ و ۴ یوم اسم نکره (است/ لا بيع فيه و لا :خلة که نه فروشی در آن است و نه دوستی ای رد گزینه های ۲ و ۳ و ۴- لا نفى للجنس نیست و بیع و خله هر دو اسم نکره هستند


انما فقط تنها ( رد گزینه (۱ و ۴ هم الذين يتعاملون : كسانى هستند که معامله میکنند ) رد گزینههای ۲ و ۴ يعاملون رفتار می کنن يُرضى الله خدا را خشنود میکند ) رد گزینههای ۱ و ۲ و ۴ – الله مفعول (است لان التقوى لا يتجلى الا فى الامور الجارية: زيرا تقوى فقط در امور جاری نمایان میشود ) رد گزینههای ۱ و ۲ حصر وجود دار لیست امرا مكتوبا في القلوب : مساله ای پنهان در دلها
نیست


[feed url=”https://vsalkonkor.ir/feed/” number=”5″]

۲۸۳
ان تلميذ الصف الأول: دانش آموز كلاس اول ) رد گزینه – تركيب وصفى (است يذهب الى المدرسة به مدرسه می رود بداية السنة الدراسية: در ابتدای سال تحصیلی مشتاقاً و هو يحمل محفظته الفارغة : با شوق اشتیاق مشتاقانه در حالیکه کیف خالی اش حمل می کند ( رد گزینههای ۱ و ۳ و ۴ مشتاقا حال مفرد – وهو يحمل جمله حاليه – محفظته الفارغة : تركيب اضافي و وصفى)
۴۸۴


لا تحتقرى من الخير شيئا هیچ مقدار یا چیز از خیر را کوچک یا حقیر مشمار رد) گزینه (۲ :وافعه و آن را انجام بده (رد) گزینه ۱ فعل امر واعلمي بدان / أنَّ صغيره كبير و قلیله :کثیر کوچکش بزرگ و اندک آن بسیار است رد گزینههای ۱ و ۲ و ۳- کبیر : صفت مشبهه و خبراست نه اسم تفضيل و جمله اسمیه است و از فعل ربطی است استفاده می شود
۳۸۵


اذا هرگاه اگر حدثت ظاهرة ولو طبيعية پدیدهای هرچند طبیعی بوجود بیاید ( فعل شرط – وچون ماضی است هر دو وجه در ترجمه جائز است ) / يحاولوا أان يعرفوا سر تلك الظاهرة سعی میکنند یا می کوشند راز آن پدیده را بشناسند ) رد گزینه های ۱ و ۲ و ۴ يعرفوا فعل معلوم و سر مفعول است فتصل هذه المحاولات الى اجوبة تحسن حياتنا و این کوششها به جوابهایی می رسد که زندگی ما را نیکو میگرداند ) رد گزینههای ۱ و ۲ اجوبة اسم و جمع است نه فعل هذه المحاولات : اسم اشاره و مشار الیه است نه یک
جمله اسمية)


۲-۸۶
غلطهای گزینه ها
۱ – ادامه دهد ادامه میداد ) كان يواصل ماضى استمراری) ) نکته نزدیک است یا نزدیک بود هر دو استعمال می شود و اینجا نزدیک بود بهتر است
ای معلم ای معلم من ( يا معلم یا معلم ی)
۴- کسی جز ضعیف دروغ نمیگوید: فقط کسی که ناتوان باشد دروغ میگوید ) حصر و البته اجزای جمله در ترجمه در مکان خودش
نیست ناتوانی ناتوانی اش ( ضعفه)


غلط گزینه
اجازه میدهند : ( فعل يُسمح یک فعل مجهول است نه معلوم پس در ترجمه آن از فعل کمکی شدن استفاده میشود کتاب کتاب ها كتب : جمع تكسير کتاب )
۴۸۸
آیا باور میکنی هل أتصدق / كه ببيني أن ترى ، أن تشاهد رد گزینه (۱) در روزی از :روزها فی یوم من الايام ( رد گزینه های ۱ و ۳) ماهیانی : اسماكاً ( رد تمامی گزینههای – نکره باید بیاد / پی در پی از آسمان فرو میریزند تتساقط من السماء ( رد تمامي
گزینه ها)


ترجمه متن
زبانشناسان از قدیم درباره موضوع پرورش زبان اندیشیدهاند پس آنان با خودشان سوال میگردند چه کسی آن را بوجود آورد آیا خداوند به انسان الهام کرد یا انسان آن را تولید کرد؟ و دو نظر در این مسأله برای آنان است: گروهی از آنان می بیند که سرچشمه زبان همان خدای متعال است و گروهی بیشتر معتقدند که زبان انرژی است که خدا آن را در انسان بوجود آورد ولی او کسی است که آن را برای برآوردن نیازش هنگام ایجاد رابطه با دیگران کشف کرد
پس انسان بدوی اولیه این هدف را از راه وسیلهای دیگر مثل زدن طبل یا برافروختن آتش یا زدن نقش بر سنگ محقق می کند بعد از گذشت زمان فهمید که میتواند صداها را در طبیعت تقلید کند مثل صدای پرندگان و


حیوانات یاصدای آبها یا طوفان….. و آن را یجاد میکند سپس کم کمک درک کرد که او می تواند که این صداها را یکی کنار دیگری قرار دهد و کلمات را تشکیل دهد و بعد آن جمله بوجود آمد پس این چنین برای انسان وسیلهای ارتباطی آشکار شد که روابط را بادیگران برای او آسان کرد
۱-۴۹


۱ – از اول انسان هنگامی که پاهایش را در دنیا گذاشت به تقلید از طبیعت درباره تولید کلمات پرداخت.
-۲- هنگام فقدان زبان صوتی زبانها و وسائل دیگری وجود دارند که به رساندن اخبار می پردازد ۳- بیشتر زبان شناسان مسلمان اعتقاد ندارند که سرچشمه زبان همان خداست
۴- زبان صوتی قبل از زبان نوشتاری آمد پس اصل زبان شنیداری است
۱ – راه برای ارتباط با دیگران در قدیم بسته بود
اخیرا مردم شروع به فکر کردن درباره زبان و بوجود آورنده آن کردند ۳ زبان نزد برخی همان اختراع بشر است
۴- طبیعت معلم انسان است


پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس عربی
پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس عربی

۱ – بوجود آورنده زبان
۲ – زمان بوجود آمدن زبان
چگونگی بوجود آمدن زبان
۴- راههای بیان آنچه در درون است در قدیم
۴۹۲
تون حرف وقايه : ن حرف مضارع و جانشین اعراب مرفوع ) به جای حرکت ضمه در افعال مضارع مضارع مرفوع به ثبوت نون
اعراب)
جمع سالم للمونث جمع التكسير و مفرده صوت مذکر


۴۹۴
الارائل و الافاضل: الاراذل و الافاضل : هرد و بر وزن افاعل جمع افعل هستند
۱-۹۵


چه بسا چیزی را دوست نمی دارید و آن برایتان خیر است
۱- که صبر کنید ( صبر کردن ( برای شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است ) در مورد صبر و شکیبایی است
تو ندانی شاید خدا بعد آن کاری از نو پدید آورد
مفهوم مصرع ها هم که مشخصه و همین معنا را دارد
ان لا تكذبين : ان لا تكذبي ) مضارع منصوب به أن ناصبه
من : شرطيّة / يبعد : فعل شرط / يتخلص: جواب شرط
۲- ما موصول
٣- ما تعجبيه ۴- من : موصول


در گزینه ۱ آن تاکید کلام و حصر هم وجود دارد ) بعد ظرف زمان است
در گزینه -۲ حصر وجود دارد ) تبادل فاعل و مرفوع است
در گزینه ۴ ان تاکید کلام و حصر هم وجود دارد ) الى فئة : مجرور بحرف جر است
تاکید در عربی
إن تأكيد كل جملة / مفعول مطلق تأكيدى : تاكيد فعل / انما / حصر در حد شما دانش آموزان با توجه به کتاب درسی تان
تقدما كان مفعول مطلق نوعی و جمله وصفیه دارد
سائر گزینه ها


در گزینه ۱ تقدما : خبر كان
در گزینه ۲ : تقدما : مفعول / تقدم : مستثنی و منصوب
در گزینه ۴ تقدما : مفعول مطلق تاکیدی
مفعول مطلق نوعی : بعد از مصدر منصوب باید صفت داشته باشد اگر بخواد جمله و صفیه باشد دقت کنید که بین و مصدر و فعل حروف ناصبه بغير لن – ظروف اسم موصول – حرف و. نباید بینش باشد


١٠٠-٣
در گزینه ۱ : عشرون
در گزینه ۲ خمسون
در گزینه ۳ سبعین
اعداد عقود همون ساختار جمع مذکر سالم را دارد.
إن شاء الله همگی موفق باشید پیروز وجان
۳۰ دی ۱۴۰۱


برای دیدن تحلیل درس به درس کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی کلیک کنید

مشاور کنکور انسانی

پیج اینستاگرام مشاوره انسانی
پیج اینستاگرام وصال کنکور

vsal_konkur

در صورت نارضایتی صاحب اثر این پست حذف می شود

(اگر می شناسید از طریق شبکه های اجتماعی یا فرم تماس با وصال کنکور اطلاع دهید)

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content