پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس علوم و فنون

فهرست مطالب

پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس علوم و فنون

پاسخ تشریحی ادبیات اختصاصی کنکور انسانی دی ۱۴۰۱

✅ تحلیل دقیق تیپ بندی سوالات کنکور سراسری درس علوم و فنون ادبی رشته انسانی در کنکور دی ماه سال ١۴٠١

پاسخ تشریحی کنکور دی 1401 انسانی : درس علوم و فنون
پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس علوم و فنون

طبق دفترچه سوالات منتشر شده در سایت سازمان سنجش:

◀️ از سوال ٢١ تا سوال ٢٨ دفترچه کنکور رشته انسانی سهم سوالات مبحث تاریخ ادبیات و سبک شناسی درس علوم و فنون ادبی

◀️ از سوال ٢٩ تا سوال ٣۶ دفترچه کنکور رشته انسانی سهم سوالات مبحث آرایه های ادبی درس علوم و فنون ادبی

◀️ از سوال ٣٧ تا سوال ٣٨ دفترچه کنکور رشته انسانی سهم سوالات مبحث قافیه درس علوم و فنون ادبی

◀️ از سوال ٣٩ تا سوال ۴۴ دفترچه کنکور رشته انسانی سهم سوالات مبحث عروض درس علوم و فنون ادبی

◀️ سوال ۴۵ دفترچه کنکور رشته انسانی سهم سوالات ترکیبی مباحث مختلف درس علوم و فنون ادبی

◀️ از سوال ۴۶ تا سوال ۵٠ دفترچه کنکور رشته انسانی سهم سوالات مبحث قرابت معنایی درس علوم و فنون ادبی

◀️ مجموع کل سوالات درس علوم و فنون ادبی کنکور سراسری رشته انسانی: ٣٠ سوال


[feed url=”https://vsalkonkor.ir/feed/” number=”5″]

پاسخ کلیدی درس علوم و فنون (ادبیات تخصصی) در کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی

۲۱ ۴
۲۲ ۳
۲۳ ۲
۲۴ ۲
۲۵ ۴
۲۶ ۱
۲۷ ۱
۲۸ ۲
۲۹ ۴
۳۰ ۱
۳۱ ۴
۳۲ ۳
۳۳ ۱
۳۴ ۱
۳۵ ۲
۳۶ ۴
۳۷ ۳
۳۸ ۲
۳۹ ۱
۴۰ ۳
۴۱ ۳
۴۲ ۱
۴۳ ۱
۴۴ ۳
۴۵ ۱
۴۶ ۲
۴۷ ۴
۴۸ ۱
۴۹ ۳
۵۰ ۳


پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس علوم و فنون

۲۱ پاسخ: گزینۀ ۴
عشاق نامه: مثنوی عشاق نامۀ فخرالدین عراقی
نفحاتالانس: به شیوۀ تذکرهالاولیا
> تذکرهالاولیا تنها اثر منثور عطار است.
تحفه الاحرار: منثوی به پیروی از مخزن الاسرار نظامی

۲۳پاسخ: گزینۀ ۳
نادرستی سایر گزینه ها:
)۱توجه به صفا و پالایش درون
> قلمروی فکری سبک عراقی

)۲استفاده از قافیه و ردیفهای بسیار ساده > قلمروی ادبی سبک خراسانی
)۴آوردن مترادفها و توصیف های فراوان
> قلمروی ادبی سبک قرن پنجم و ششم


۲۴ =گزینۀ ۱مربوط به ویژگیهای زبانی سبک عراقی، گزینۀ ۳مربوط به ویژگیهای فکری نثر عراقی و گزینۀ ۴مربوط به ویژگیهای فکری سبک هندی است.


۲۵پاسخ: گزینۀ ۱
در این گزینه ویژگیهای رایج سبک هندی دیده نمیشود. در اینگونه سوالات اثبات نادرستی سایر گزینهها شیوۀ بهتری برای پاسخگویی است:
)۲مضمونپردازی بیت آشکارا از ویژگیهای سبک هندی است.
)۳بیت دارای اسلوب معادله و مضمونپردازی خاص است.
)۴ردیف طولانی و دشوار به کار رفتهاست


۲۶ پاسخ: گزینۀ ۱
سبکشناسی
> محمدتقی بهار

داستان باستان > میرزا حسنخان بدیع
امثال و حکم
> علیاکبر دهخدا

منشآت > قائممقام فراهانی


پاسخ تشریحی کنکور انسانی دی 1401 ادبیات اختصاصی
پاسخ تشریحی کنکور انسانی دی ۱۴۰۱ ادبیات اختصاصی

۲۷پاسخ: گزینۀ ۱
نادرستی سایر گزینهها:
« )۲اولین کنگرۀ نویسندگان و شاعران ایران» متعلق به دورۀ دوم شعر معاصر فارسی است.

)۳تقی مدرسی، غلامحسین ساعدی و جمال میرصادقی از نویسندگان سبک تلفیقیاند.
نکته: دوران مقاومت در ادبیات داستانی بعد از ۱۳۴۲ش. شکل گرفت؛ احمد محمود، علیمحمد افغانی، هوشنگ گلشیری و امین فقیری آثار مهمی در دورۀ
مقاومت نوشتهاند.
)۴سیمین دانشور از نسل نخستین داستاننویسان ایران نیست


-۲۸پاسخ: گزینۀ ۲
«بدوک» از فیلمنامههای سیدمهدی شجاعی است

۲۹پاسخ: گزینۀ ۴
یادآوری: حسن تعلیل یعنی برقرار کردن ارتباطی خیالی و شاعرانه بین دو موضوع؛ به یک پدیدۀ طبیعی و عادی علتی را نسبت بدهیم که علت طبیعی و
واقعیِ آن نیست، بلکه خیالپردازیای شاعرانهست. از درسنامههای ماز، به خاطر دارید که کاربرد نشانههای زبانیای که مفهوم «علت» را بیان میکنند، مثل
«از آن / که» در ابیات دارای حسن تعلیل بسیار رایج است. همچنین، همانطور که از «قطبنما»ی زیر مشخص میشود، گفته بودیم چطور شاعر از پرسش وپاسخ برای آوردن علتی شاعرانه بهره میجوید.
گزینۀ :۴بیت تعلیمی است و «دو نصیحت» مطرح کردهاست. اساساً هیچ علتی بیان نشده و ساختار «پدیده + علت» وجود ندارد.
بررسی سایر گزینهها
)۱شکل ظاهری گندم هنگامی که از زمین بیرون میآید
عاشق و گریبانچاک بودن
)۲ظاهر سرخرنگ غنچۀ گل
گریستن بلبلِ عاشق بر گلبن
)۳اینکه خواب به چشم عاشق بیاید
دیدن روی معشوق در خواب


۳۰ پاسخ: گزینۀ ۴
پارادوکس: کمارزشتر بودن نان حلال از آب حرام (شراب) در قیامت
استعاره: آب حرام از شراب
* یادآوری: همراهکردن آرایهها موضوعی است که در آزمونهای دیماز به آن توجه داشتیم. هم اینکه یک بیت دارای دو یا سه آرایه باشد و هم فراتر از آن،
اینکه آرایهای بهسبب یک آرایۀ دیگر پدید بیاید. شکلهای رایج استعاره را
چه مکنیه و چه مصرحه در درسنامههای دیماز آموختید. همچنین، برقراری
وضعیتی متناقضنما را بدون آنکه لزوماً تضاد به کار رفتهباشد و بهشکلی مفهومی، دیدید


۳۱پاسخ: گزینۀ ۴
تازی: ایهام تناسب (در معنای سگ شکاری با آهو و سگ تناسب دارد) بند حرص و صحرای قناعت و چون سگ: تشبیه
بیآهو: ایهام به معنای )۱خالی از حیوان آهو و )۲بیعیب و بینقص آهو: نسبتدادن فعل «تازاندن» به «نفس» (آهو و صحرا را هم میتوان
استعارههای مصرحه گرفت)
تضاد: حرص و قناعت
-۳۲پاسخ: گزینۀ ۲
تشبیه: -۱چشمۀ خورشید (اضافۀ تشبیهی، تشبیه خورشید به چشمه)؛ -۲چشمۀ خورشید تویی (تشبیه تو به چشمۀ خورشید)؛ -۳سایهگه بید منم (تشبیه
من به سایهگه بید)
ایهام: زدی: )۱پرتو فشاندی و )۲ضربه زدی پست: )۱کمارزش و فرومایه و )۲کوتاه و قامتخمیده 

[feed url=”https://vsalkonkor.ir/feed/” number=”4″]

۳۳پاسخ: گزینۀ ۱
تشبیه: -۱من بادپای روحم (تشبیه من به اسب بادپای روح)؛ -۲من بادبان نوحم (تشبیه من به بادبان کشتی نوح)؛ -۳با وجود لعل ساقی جرعۀ کوثر
ننوشم (تشبیه تفضیلی لب معشوق به جوی بهشتی کوثر)؛ -۴لالهرویان (تشبیه درونواژهای چهرۀ معشوق به گل لاله)؛ -۵هر سو گلشن است (تشبیه اطراف
به باغ و گلشن)
استعارۀ مصرحه: -۱لعل: لب؛ -۲ساقی: معشوق
* یادآوری: در درسنامۀ «استعارۀ مصرحه» در آزمون شمارۀ « »۱دیماز، با تصاویر پرتکرار معشوق آشنا شدید


۳۴ پاسخ: گزینۀ ۱
بیت «الف»: تضاد: دوستی و دشمنی
جناس افزایشی: بین «دوست» و «دوستی»
بیت «ج»:
پارادوکس: گرفتار بودن آزادگان
حسن تعلیل: گرفتار بودن آزادگان به دلیل غیرتمندی ماه تابان و سرو آزاد نسبت به معشوق


۲۵پاسخ: گزینۀ ۲
استعارۀ مصرحه: عقیق: استعاره از لب (بیت الف)
اسلوب معادله: روشنی دل عاشق بهواسطۀ آتش عشق = روشنی ویرانه بهواسطۀ چشم جغد (بیت ب)

موازنه: میان
هوای
بحر
زهر
به
به
یاد
شوق
گهر
شکر
توان
توان

رفتن
کردن (بیت ج)
تشبیه: تشبیه لب و دندان به لعل و گوهر و تشبیه مردمک چشم به قارون


۳۶پاسخ: گزینه ۴
بیت «د»: حلاوتخانۀ وحدت (اضافۀ تشبیهی، تشبیه وحدت به حلاوتخانه)
بیت «ج»: قلب ایهام دارد: )۱دل و )۲سکۀ تقلبی
بیت «ب»: لف و نشر: لطف
> نظر مرحمت قهر > حلقۀ فتراک
بیت «الف»: تاک مجاز از شراب


۳۷ پاسخ: گزینۀ ۳
کلمات قافیۀ درونی: «بینوایی» – «آشنایی» – «بلایی»
> «یی» الحاقی است > بینوا آشنا بلا
در این واژهها، مصوت بلند «ا» حرف قافیه (روی) است که مطابق است با قاعدۀ « »۱قافیه. حذف حروف الحاقی نیز جزو تبصرههای قافیه است.
بررسی سایر گزینهها:
قافیههای گزینههای ( ۱کیش
نیش – خویش) و ( ۴کنار خار لالهزار)، برابر با قاعدۀ « »۲هستند و قافیۀ گزینۀ ( ۲جا – مأوا) که برابر با قاعدۀ «»۱
است، مشمول تبصرهای نمیشود


۳۸ پاسخ: گزینۀ ۲
قافیۀ اول: بر
پر > حروف قافیه: ـَر قافیۀ دوم: دوخته سوخته > حروف قافیه: -وخت
بررسی سایر گزینهها:
در گزینۀ « ،»۱فقط کسی و بسی قافیهاند و واژههای جوید و گیرد قافیه نمیسازند، زیرا «ـَد» شناسه است و بهعنوان حرف الحاقی حذف میشود.
در گزینۀ « ،»۳فقط کیش و ریش همقافیهاند و زِشت و پُشت با یکدیگر قافیه نمیسازند، زیرا مصوت کوتاهشان متفاوت است.
در گزینۀ « ،»۴غم و بچم قافیههای بیت هستند و گریبانِ و جوانان قافیه نمیشوند، زیرا بعد از گریبان یک کسرۀ اضافه آمدهاست


-۳۹پاسخ: گزینۀ ۱
-۴۰پاسخ: گزینۀ ۳
 -۴۱پاسخ: گزینۀ ۳

۲پاسخ: گزینۀ ۱
وزن بیت گزینۀ «« ،»۱فعولن فعولن فعولن فعولن» است که نام بحر آن میشود «متقارب مثمن سالم»

-۴۳پاسخ: گزینۀ ۲
-۴۴پاسخ: گزینۀ ۳
۵پاسخ: گزینۀ ۱
قالب ابیات مثنوی و سرایندۀ آن سعدی در قرن هفتم است (مذکور در کتاب علوم و فنون ادبی ( ،)۱صفحۀ .)۷۶

۴۶پاسخ: گزینه ۲
مفهوم گزینۀ :۲روزگار ناپایدار است (تغییر وضعیت میدهد)
مفهوم سایر گزینهها: مکافات عمل آدمی به خود او بازمیگردد
-۴۷پاسخ: گزینه ۴
مفهوم موردنظر سوال: بیارزشی زندگی عاشق دربرابر خواست معشوق
مفهوم تسلیم و رضا در برابر معشوق در ابیات این سوال دیده میشود اما طراح، در صورت سوال و گزینۀ ،۴مشخصاً مفهوم «بیارزشی زندگی در برابر
خواست معشوق» را در نظر داشته است: «مرا رضای تو باید، نه زندگانی خویش» را با «گر کام دوست کشتن سعدی است، باک نیست» مقایسه کنید.
-۴۸پاسخ: گزینه ۱


در همۀ گزینهها، مفهوم «جستوجوی جوانی در پیری» دیده میشود، بهجز گزینۀ ۱که در آن شاعر میگوید: «جوانی را مانند شمع راه کردم که زندگی
حقیقی را پیدا کنم و در این مسیر، هر دو را از دست دادم».
-۴۹پاسخ: گزینۀ ۴
مفهوم موردنظر سوال این است که «مظاهر طبیعت عاشق را به یاد معشوق میاندازد». در گزینۀ ،۴مظهری از طبیعت دیده نمیشود.
-۵۰پاسخ: گزینه ۳مفهوم موردنظر سوال «امدن بهار و دمیدن جان و شوق تازه به وجود طبیعت (و مظاهر آن)» است. این مضمون را در گزینۀ ۱با «شکوفه (= نماد بهار) شور
فکندهست در گلستانها» و در گزینۀ ،۲با «زمین شدهست ز برگ شکوفه سیمینتن» (= آمدن بهار) و در گزینۀ « ،۴سبزه» مشتاق و نیازمند آن است که
«شکوفه» (رمز آمدن بهار) ببارد و بر زمین بریزد. گزینۀ ،۳به توصیف طبیعت نمیپردازد بلکه خوشگذرانی در آن را مد نظر دارد


برای دیدن تحلیل درس به درس کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی کلیک کنید

مشاور کنکور انسانی

پیج اینستاگرام مشاوره انسانی
پیج اینستاگرام وصال کنکور

vsal_konkur

در صورت نارضایتی صاحب اثر این پست حذف می شود

(اگر می شناسید از طریق شبکه های اجتماعی یا فرم تماس با وصال کنکور اطلاع دهید)

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

    Comments

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *