کارنامه های قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور ۱۴۰۱ انسانی

فهرست مطالب

کارنامه های قبولی دانشگاه فرهنگیان کنکور ۱۴۰۱ انسانی

کارنامه های قبولی دانشگاه فرهنگیان شهر به شهر هست و ربطی به منطقه ها نداره!

خیلیا می پرسن قبولی دانشگاه فرهنگیان منطقه سه چطوریه ؟

دانشگاه فرهنگیان منطقه ۲ چه رتبه ای میخواد؟

منطقه ۱ هستم میخوام دانشگاه فرهنگیان قبول شم؟

https://www.instagram.com/vsal_konkUr/

درصد های لازم قبولی دانشگاه فرهنگیان 1402
درصد های لازم قبولی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲

کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان 1401
کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۱
کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۲

کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته انسانی ۱۴۰۱

در رشته انسانی دانشگاه فرهنگیان رشته های آموزش مشاوره و راهنمایی ، آموزش ادبیات فارسی ، آموزش تاریخ و … را دارد که کارنامه قبولی این رشته ها را در هر یک از سهمیه بررسی کرده ایم :

سهمیه منطقه یک

دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر اصفهان : رشته آموزش مشاوره و راهنمایی با رتبه ۹۹۶۵

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور در رشته انسانی دانشگاه فرهنگیان رشته های آموزش مشاوره و راهنمایی ، آموزش ادبیات فارسی ، آموزش تاریخ و … را دارد که کارنامه قبولی این رشته ها را در هر یک از سهمیه بررسی کرده ایم :
 • ادبیات فارسی : ۲۰ درصد
 • عربی : ۱۰ درصد
 • معارف : ۳۲ درصد
 • زبان : ۴۸ درصد
 • ریاضی : ۱۲ درصد
 • اقتصاد : ۵۵ درصد
 • ادبیات تخصصی : ۱۲ درصد
 • عربی تخصصی :  ۱۴ درصد
 • تاریخ و جغرافیا : ۱۰ درصد
 • علوم اجتماعی : ۴۲ درصد
 • فلسفه و منطق : ۱۲ درصد
 • روانشناسی : ۵۳ درصد

دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج : رشته آموزش تاریخ با رتبه ۵۲۸۷

 • ادبیات فارسی : ۳۲ درصد
 • عربی : ۴۰ درصد
 • معارف : ۳۵ درصد
 • زبان : ۳۶ درصد
 • ریاضی : ۱۲ درصد
 • اقتصاد : ۱۴ درصد
 • ادبیات تخصصی : ۴۲ درصد
 • عربی تخصصی : ۳۸ درصد
 • تاریخ و جغرافیا : ۲۱ درصد
 • علوم اجتماعی : ۳۵ درصد
 • فلسفه و منطق : ۱۲ درصد
 • روانشناسی : ۳۶ درصد

دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران : رشته آموزش ادبیات فارسی با رتبه ۵۵۱۲

[feed url=”https://vsalkonkor.ir/feed/” number=”5″]

 • ادبیات فارسی : ۳۲ درصد
 • عربی : ۴۸ درصد
 • معارف : ۱۲ درصد
 • زبان : ۲۵ درصد
 • ریاضی : ۳۵ درصد
 • اقتصاد : ۲۸ درصد
 • ادبیات تخصصی : ۱۲ درصد
 • عربی تخصصی : ۴۵ درصد
 • تاریخ و جغرافیا : ۱۶ درصد
 • علوم اجتماعی : ۲۳ درصد
 • فلسفه و منطق : ۲۵ درصد
 • روانشناسی : ۴۳ درصد

سهمیه منطقه دو

دانشگاه فرهنگيان – پرديس دکترشريعتی ساری : رشته آموزش ادبیات فارسی با رتبه ۱۱۷۳۵

 • ادبیات فارسی : ۵۸ درصد
 • عربی : ۴۲ درصد
 • معارف : ۳۵ درصد
 • زبان : ۱۲ درصد
 • ریاضی : ۲۲ درصد
 • اقتصاد : ۳۴ درصد
 • ادبیات تخصصی : ۴۲ درصد
 • عربی تخصصی : ۱۰ درصد
 • تاریخ و جغرافیا : ۶۴ درصد
 • علوم اجتماعی : ۳۵ درصد
 • فلسفه و منطق : ۱۷ درصد
 • روانشناسی : ۵۵ درصد

دانشگاه فرهنگيان – پرديس شهيدپاک نژاد يزد  : رشته آموزش ادبیات فارسی با رتبه ۹۴۶۳

 • ادبیات فارسی : ۳۰ درصد
 • عربی : ۱۴ درصد
 • معارف : ۳۲ درصد
 • زبان : ۲۴ درصد
 • ریاضی : ۱۵ درصد
 • اقتصاد : ۵۳ درصد
 • ادبیات تخصصی : ۳۸ درصد
 • عربی تخصصی : ۱۲ درصد
 • تاریخ و جغرافیا : ۲۲ درصد
 • علوم اجتماعی : ۱۳ درصد
 • فلسفه و منطق : ۵۴ درصد
 • روانشناسی : ۴۸ درصد

دانشگاه فرهنگيان – پرديس شهيدباهنر اصفهان  : رشته آموزش ادبیات فارسی با رتبه ۱۳۱۷۵

 • ادبیات فارسی : ۹۰ درصد
 • عربی : ۳۰ درصد
 • معارف : ۱۵ درصد
 • زبان : ۱۲ درصد
 • ریاضی : ۸ درصد
 • اقتصاد : ۰ درصد
 • ادبیات تخصصی : ۶۸ درصد
 • عربی تخصصی : ۱۸ درصد
 • تاریخ و جغرافیا : ۲۲ درصد
 • علوم اجتماعی : ۱۶ درصد
 • فلسفه و منطق : ۲۵ درصد
 • روانشناسی : ۴۸ درصد

سهمیه منطقه سه

دانشگاه فرهنگیان پرديس نسيبه تهران : رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی با رتبه ۲۰۴۸۷

 • ادبیات فارسی : ۷۵ درصد
 • عربی : ۶۴ درصد
 • معارف : ۲۲ درصد
 • زبان : ۳۰ درصد
 • ریاضی :  ۱۰ درصد
 • اقتصاد : ۲۰ درصد
 • ادبیات تخصصی : ۲۲ درصد
 • عربی تخصصی : ۱۶ درصد
 • تاریخ و جغرافیا : ۳۶ درصد
 • علوم اجتماعی : ۱۴ درصد
 • فلسفه و منطق : ۲۵ درصد
 • روانشناسی : ۳۸ درصد

دانشگاه فرهنگیان پرديس فاطمه الزهرا /س / يزد : رشته آموزش تاریخ با رتبه ۱۸۴۴۰

 • ادبیات فارسی : ۳۵ درصد
 • عربی : ۲۵ درصد
 • معارف : ۴۸ درصد
 • زبان : ۵۲ درصد
 • ریاضی : ۰ درصد
 • اقتصاد : ۱۲ درصد
 • ادبیات تخصصی : ۱۸ درصد
 • عربی تخصصی : ۱۴ درصد
 • تاریخ و جغرافیا : ۴۳ درصد
 • علوم اجتماعی : ۳۲ درصد
 • فلسفه و منطق : ۲۸ درصد
 • روانشناسی : ۶۰ درصد

دانشگاه فرهنگیان پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز : آموزش مشاوره و راهنمایی با رتبه ۲۲۴۰۸

 • ادبیات فارسی : ۳۰ درصد
 • عربی : ۴۰ درصد
 • معارف : ۲۲ درصد
 • زبان : ۱۲ درصد
 • ریاضی : ۱۸ درصد
 • اقتصاد : ۶۰ درصد
 • ادبیات تخصصی : ۳۸ درصد
 • عربی تخصصی : ۳۲ درصد
 • تاریخ و جغرافیا : ۱۶ درصد
 • علوم اجتماعی : ۱۰ درصد
 • فلسفه و منطق : ۴۳ درصد
 • روانشناسی : ۴۵ درصد

کارنامه قبولی دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی ۱۴۰۱

📷

در گروه ریاضی دانشگاه فرهنگیان رشته های آموزش ابتدایی ، آموزش ریاضی ، آموزش فیزیک و … را ارائه می نماید که کارنامه قبولی هر یک از این رشته ها را به تفکیک سهمیه ها ، در ادامه می توانید مشاهده کنید :

سهمیه منطقه یک

دانشگاه فرهنگیان پرديس شهيدبهشتي مشهد : رشته آموزش ابتدایی با رتبه ۹۳۵۲

 • ادبیات فارسی : ۴۲ درصد
 • عربی : ۳۵ درصد
 • معارف : ۷۴ درصد
 • زبان : ۱۲ درصد
 • ریاضیات : ۳۸ درصد
 • فیزیک : ۲۲ درصد
 • شیمی : ۳۵ درصد

دانشگاه فرهنگیان پرديس شهيد بهشتي مشهد : رشته آموزش ریاضی با رتبه ۹۲۸۶

 • ادبیات فارسی : ۲۸ درصد
 • عربی : ۶۴ درصد
 • معارف : ۷۲ درصد
 • زبان : ۱۸ درصد
 • ریاضیات : ۴۲ درصد
 • فیزیک : ۲۵ درصد
 • شیمی : ۴۸ درصد

سهمیه منطقه دو

دانشگاه فرهنگیان پرديس بنت الهدی صدر رشت : رشته آموزش ریاضی با رتبه ۷۵۴۲

 • ادبیات فارسی : ۴۰ درصد
 • عربی : ۳۲ درصد
 • معارف : ۴۸ درصد
 • زبان : ۴۹ درصد
 • ریاضیات : ۱۰ درصد
 • فیزیک : ۱۲ درصد
 • شیمی : ۲۸ درصد

دانشگاه فرهنگیان پرديس پرديس نسيبه تهران : رشته آموزش تربیت بدنی با رتبه ۷۸۵۴


 • ادبیات فارسی : ۲۰ درصد
 • عربی : ۴۰ درصد
 • معارف : ۵۲ درصد
 • زبان : ۱۰ درصد
 • ریاضیات : ۲۲ درصد
 • فیزیک : ۳۸ درصد
 • شیمی : ۴۰ درصد

دانشگاه فرهنگیان پرديس بنت الهدی صدر رشت : رشته آموزش فیزیک با رتبه ۷۷۳۵

 • ادبیات فارسی : ۴۲ درصد
 • عربی : ۳۸ درصد
 • معارف : ۴۸ درصد
 • زبان : ۳۵ درصد
 • ریاضیات : ۱۹ درصد
 • فیزیک : ۱۸ درصد
 • شیمی : ۲۲ درصد

سهمیه منطقه سه

دانشگاه فرهنگیان پرديس شهيد بهشتي مشهد : رشته آموزش کودکان استثنایی با رتبه ۷۷۳۵


 • ادبیات فارسی : ۴۰ درصد
 • عربی : ۲۸ درصد
 • معارف : ۳۲ درصد
 • زبان : ۲۲ درصد
 • ریاضیات : ۲۸ درصد
 • فیزیک : ۱۹ درصد
 • شیمی : ۲۲ درصد

دانشگاه فرهنگیان پرديس بنت الهدی صدر رشت  : رشته آموزش ریاضی با رتبه ۷۳۲۸

 • ادبیات فارسی : ۳۰ درصد
 • عربی : ۴۲ درصد
 • معارف : ۵۵ درصد
 • زبان : ۱۲ درصد
 • ریاضیات : ۲۲ درصد
 • فیزیک : ۱۲ درصد
 • شیمی : ۳۴ درصد

سوالات متداول

 • حداکثر با چه رتبه ای شانس قبولی در دانشگاه فرهنگیان در کنکور ۱۴۰۲ وجود دارد ؟

منبع کارنامه ها : صدای مشاور پاسخ با ما

سوالی درمورد دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی دارید؟

برای رزرو مشاوره با تیم ویژه وصال کنکور کلیک کنید

پیج اینستا گرام مشاور انسانی دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content