بهترین روش مطالعه املاء برای کنکور و امتحان نهایی

فهرست مطالب

بهترین روش مطالعه املاء درس ادبیات برای کنکور و امتحان نهایی

 

درس ادبیات یکی از دروس سخت در امتحان نهایی و کنکوره! ادبیات بیشترین ضریب رو بین دروس عمومی داره و این ضریب ۴ هست یعنی بالاترین و مهم ترین درس کنکور که خیلی از رتبه های برتر هم این درس رو نمی تونن صد بزنن در کنکور!. اما مشاور انسانی عباس وصالی که خودش دانشجو دانشگاه فرهنگیان بوده اینجاست تا درمورد یکی از مباحث مهم امتحان نهایی وکنکور در درس ادبیات فارسی یعنی املاء رو بهمون بگه.

 

 

بهترین روش مطالعه املاء ادبیات فارسی برای کنکور و امتحان نهایی
روش مطالعه املا توسط مشاور تخصصی رشته انسانی وصال کنکور

در این زیر تعداد زیادی از تشابهات املایی براتون میارم که حتما بهش دقت کنید و بخونیدش چونکه نیازتون میشه :

مشاور تخخصصی رشته انسانی وصال کنکور :

[pinterest]

تشابه املایی:
.

اهتزاز: جنبیدن
احتضار: در حال مرگ بودن
.
آزار: اذیت
آذار: ماه فروردین
.
اجل: مرگ
عجل: عجله
.
اساس: پایه
اثاث: وسایل خانه
.
اشباه: همانندها
اشباح: سیاهی ها
.
اسیر: گرفتار
اثیر: کره اتش
.
آجل: آینده
عاجل: حال، عجله کننده
.
اِبا: خودداری
عبا: نوعی لباس
.
ازار: شلوار
عذار: صورت
.
اصرار: پافشاری
اسرار: جمع سر
.
اِلقا: اموختن
الغا: لغو نمودن
.
الم: درد
علم: پرچم

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور مشاور تخخصصی رشته انسانی وصال کنکور :

.
عمل: کار
امل: ارزو
.
امارات: فرماندهی، نشانه
عماران: ساختمان ها، آبادی ها
.
احراز: به دست اوردن
احتراز: دوری کردن
.
انتساب: نسبت دادن
انتصاب: گماشتن
.
منسوب: نسبت داده شده
منصوب گماشته


تشابه املایی ۲:
.
نَسب: اصل
نصب: گماشتن
.
حذر: دوری
حضر: ماندن
.
محظور: رودربایستی
محظوظ: بهره مند
.
حمیت: تعصب، غیرت
همت: تلاش
.
حور: زیبارو
هور: خورشید
.
حوزه: مرکز
حوضه: حوض
.
خورد: خوردن
خُرد: کوچک
.
خوار: حقیر
خار:تیغ
.
خواست: طلب کرد
خاست: بلند شد
.
بهر: برای
بحر: ریا
.
براعت: برتری
برائت: بیزاری
.
تاس: کاسه مسی
طاس: گردن بند، کچل
.
تعلم: اموختن
تالم: دردمندی
.
تامل: تفکر
تعمل: عمل کردن
.
تاویل: تفسیر
تعویل: تکیه کردن
.
توجیه: دلیل تراشی
ترجیح: برتری دادن
.
ثنا: مدح، سپاس
سنا: روشنی
.
جزر: پایین آمدن آب دریا
جذر: ریشه دوم عدد
————————————————-

تشابه املایی ۳:
.
روضه: باغ
روزه: چیزی نخوردن در رمضان
.
زُل: خیره نگاه کردن
ذل: خواری
.
زرع: زراعت
ذرع: واحد طول
.
زکی: پاک
ذکی: هوش
.
زهر: سم
ظهر: پشت
.
سبا: نام قوم و منطقه ای
صبا: باد
.
سور: جشن
صور: بوق
.
مسطور: نوشته شده
مستور: پوشیده شده
.
سفیر: فرستاده
صفیر: صدا، آواز، ناله
.
سمین: چاق
ثمین: گران بها
.

خوان: سفره
خان: رئیس
.
خویش: خود، فامیل
خیش: گاو آهن
.
ذی: صاحب
زی: به سوی، نوعی لباس
.
ذلت: خواری
زلت: خطا
.
راضی: خشنود
رازی: اهل ری
.
رسا: بلند
رثا: مرثیه، سوگواری
.
سمن: نوعی گل
ثمن: بها
.
سهو: خطا
صحو: هوشیاری
.
سیف: شمشیر
صیف: تابستان

[button color=”red” size=”medium” link=”https://vsalkonkor.ir/” icon=”” target=”false”]وصال کنکور مشاور تخصصی رشته انسانی[/button]


تشابه املایی ۴:
.
زَلال:لغزش ها
زُلال: پاک، شفاف

شبح: سیاهی
شبه: شبیه بودن
.
شصت: عدد شصت
شست: انگشت شست، انگشتر
.
صخره: سنگ
سُخره: ریشخند
.
صلاح: مصلحت
سلاح: وسیله جنگ
.
صواب: درست
ثواب: پاداش
.
صورت: ظاهر
سورت: تندی، شدت
.
سیادت: بزرگی
صیانت: نگهداری
.
ضمایم: پیوست ها
ذمایم: نکوهیده ها
.
ضلال: گمراهی
ظلال: تاریکی
.
ضیاع: زمین زراعتی
ضیا: نور
.
طرب: شادی
ترب: مکر
.
طاق: سقف اتاق
تاق: نوعی درختچه
.
طبع: ذات
تبع: پیروی
.
مطبوع: خوشایند
متبوع: مورد تبعیت
.
طراز: مقام
تراز: مساوی کردن
.
علف: نوعی گیاه
اِلف: اُنس کردن
.
عیار: ابزار سنجش
ایار: از ماه های رومی

 

 

 

 

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=”250″]پیج مشاور تخصصی رشته انسانی وصال کنکور: https://www.instagram.com/vsal.konkor/[/box]

 

 

[tabs type=”vertical”]
[tabs_head]
[tab_title] عنوان زبانه ۱ [/tab_title]
[tab_title] عنوان زبانه ۲ [/tab_title]
[tab_title] عنوان زبانه ۳ [/tab_title]
[/tabs_head]
[tab] زبانه ۱ | محتوا شما [/tab]
[tab] زبانه ۲ | محتوا شما [/tab]
[tab] زبانه ۳ | محتوا شما [/tab]
[/tabs]

————————

تشابه املایی ۵:
.
عسرت: سختی
عثرت: خطا
.
عرض: بیان مطلب
ارض: زمین

.
غدر: مکر
قدر: ارزش
.
غصه: غم
قصه: داستان
.
غلیان: جوشش
قلیان؛ وسیله دود
.
غو: فریاد
قو: نوعی پرنده
.
فرض: ضروری
فرز: چابک
.
فراق: دوری
فراغ: آسایش
.
فطرت: سرشت
فترت: سستی
.
قاضی: قضاوت کننده
غازی: جنگجو
.
قالب: شکل
غالب: پیروز
.
قله: نوک کوه
غله: گندم و جو
.
قرب: نزدیکی
غرب: متضاد شرق
.
مستغل: زمین غله
مستقل: دارای استقلال
.
مغلوب: شکست خورده
مقلوب: دگرگون، برعکس
.
قوی: زورمند
غوی: گمراه
.
قریب: نزدیکی
غریب: دور، عجیب
.
قرابت: نزدیکی
غرابت: عجیبی، دوری
.
قضا: تقدیر، سرنوشت
غزا: جنگ
.
قیاس: مقایسه
غیاث: فریاد رسمقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content