مفاهیم مشترک با درس ادبیات عمومی : آرایه های ادبی و قرابت معنایی۴۰ درصد اشتراک