پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس روانشناسی

فهرست مطالب

پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس روانشناسی

سلام دانش آموزان عزیز رشته انسانی امیدوارم که در کنکور ۱۴۰۲ موفق باشید .

من عباس وصالی مزین مشاور تخصصی رشته انسانی هنر و زبان قراره تحیلیل کنکور ۱۴۰۱ درس روانشناسی رو برات شرح بدم!


پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس روانشناسی
پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس روانشناسی

پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ درس روانشناسی به صورت درس به درس 

۲۵۶( گزینة ۱


در علوم تجربی با کمک مشاهده و روش های مختلف، رابطة بین پدیده های طبیعی بررسی می شود.
تشریح عبارات نادرست:
گزینة »۲«: همة علوم به یک میزان دارای یافته های تکرارپذیر نیستند؛ برای مثال در علومی مثل روان شناسی این امر بسیار دشوار است.
گزینة »۳«: کنترل و پیش بینی در علم روان شناسی، نسبت به بسیاری علوم تجربی دیگر، با دشواری های بشتری روبه رو است.


گزینة »۴«: همیشه این احتمال وجود دارد که برای یک موضوع یا پدیده، تبیین های متفاوت و در عین حال صحیحی وجود داشته باشد.
۲۵۷( گزینة ۴
تشریح عبارات:
– فرضیه ها در صورت پذیرفته شدن به قانون یا اصل تبدیل می شوند
– فرضیه پاسخ اولیة پژوهشگران به مسئله های علمی است.


– برای پذیرش پاسخ های اولیة ارائه شده به مسئله های علمی و تائید یک فرضیه، باید آن پاسخ ها را براساس مشاهدات تجربی،
بیازمایم.
– مجموعه ای منسجم از اصول و قوانین علمی دربارة یک موضوع نظریه را تشکیل می دهند.
۲۵۸( گزینة ۲


کودک بین ۱۱ تا ۱۴ ماهگی می تواند به صورت مستقل بایستد.
تشریح عبارات نادرست:
گزینة » ۱«: اولین نشانة تغییر اجتماعی در این دوره، به صورت لبخند اجتماعی رخ می دهد.
گزینة »۲«: در دورة طفولیت کودک آقا و سرور است.


گزینة »۴«: با رشد آگاهی از هیجان واکنش اطرافیان، هیجان های مرکب بروز می کند.

۲۵۹( گزینة ۲
کودکان در دورة دبستان با یکدیگر بازی های گروهی می کنند و علاقة خاصی به بازی با هم جنسان خود دارند.
تشریح عبارات نادرست:

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور 256( گزینة 1

گزینة » ۱«: بازی های موازی در سنین بالاتر تبدیل به بازی های گروهی می شود.
گزینه های »۳« و »۴«: در سنین ۴ یا ۵ سالگی بازی کودکان به صورت موازی است و دوست دارند در کنارهم ولی به صورت انفرادی
بازی کنند.


پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ درس روانشناسی به صورت درس به درس 

۲۶۰( گزینة ۴
در دورة نوجوانی است که تفکر فرضی شکل می گیرد؛ به این معنا که حسین فرضیه سازی کرده و در پیش بینی یک موقعیت، احتمال
های مختلف را در نظر گرفته است.
۲۶۱( گزینة ۳


به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی در دورة نوجوانی، تحریک پذیری نوجوانان افزایش می یابد و حالات هیجانی آنان به سرعت
تغییر می کند و بنابراین می گویند رفتار نوجوانان همچون ابر بهار است.
۲۶۲( گزینة ۲


آماده سازی زمانی اتفاق می افتد که شناخت محرک معینی، تحت تاثیر ارائة پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می گیرد. در
این مثال با نوشتن درس جلسة آینده در پایین صفحه، فرد برای یادگیری آن در آینده آماده می شود.
۲۶۳( گزینة ۳


فرایند انتخاب یک محرک از بین محرک های حسی مختلف را توجه می نامند. توجه با تمرکز متفا.وت است؛ اگر توجه مداوم و پایدار
باشد؛ در آن صورت با تمرکز مواجه ایم.
تشریح عبارات:


گزینة » ۱«: مطابق صورت سوال میثم در این فرایند تمرکز ندارد، اما توجه در او شکل گرفته است؛ بنابراین حواس او به وسیلة محرک ها
تحریک شده اند.
گزینة »۲«: آرمان این محرک را انتخاب نکرده، مطابق صورت سوال او به محرک بی توجه بوده است.


گزینة »۳«: میثم هرچند به این محرک توجه کرده، اما توجه او مداوم و پایدار نبوده و به صورت گذرا و بی ثبات بوده است و بنابراین
تمرکز در او شکل نگرفته است.
گزینة »۴«: مطابق صورت سوال آرمان به محرک بی توجه بوده است و تمرکز مرحلة بعد از توجه است و بنابراین در او تمرکزی هم رخ
نداده است.


۲۶۴( گزینة ۱
رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت شنیداری است، اگر همین اطلاعات به صورت دیداری هم رمزگردانی شوند، رمزگردانی قوی تر می
شود؛ واژگان عدالت، امید، تلاش و موفقیت بعد دیداری و ملموس ندارند و بنابراین سخت تر از کتاب در حافظه می مانند.

پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ درس روانشناسی به صورت درس به درس 

پاسخ تشریحی به همراه تحلیل درس روانشناسی کنکور انسانی 1401
وصال کنکور مشاور ویژه کنکور انسانی ۱۴۰۲

۲۶۵( گزینة ۱
– مطابق نظریة ابینگهوس، بیشترین مقدار فرموشی در ساعت های نخست بعد از یادگیری صورت می گیرد.
– فراموشی یعنی ناتوانی در یادآوری و بازشناسی اطلاعاتی که قبلاً وارد حافظه شده است.
– در خطای حذف کردن بخشی از خاطرات سپرده شده را فراموش می کنیم.


– تحریف خاطرات، افسانه بافی و بازشناسی و یادآوری غیرواقعی رویداد اتفاق نیفتاده، به خطای اضافه کردن اشاره دارد.
۲۶۶( گزینة ۳
– منظور از پرهیز از هم زمانی چند فعالیت این است که باید از رمزگردانی چند موضوع به طور همزمان به حافظه خودداری
کنیم؛ زیرا وقتی هم زمان چند موضع را به حافظه می سپاریم، حاصل آن شکل گیری حافظه های ضعیف از موضوع های
مختلف است.


– رمزگردانی بیشتر مطالب به صورت شنیداری است، اگر همین اطلاعات به صورت دیداری هم رمزگردانی شوند، رمزگردانی قوی
تر می شود.
– مطالب مهم و کاربردی، دوست داشتنی هستند؛ چیزی را که دوست نداریم به راحتی رمزگردانی نمی شوند.
– هرچه مثال های بیشتری در رابطه با موضوعی داشته باشیم، مفهوم مورد نظر بهتر از سایر مفاهیم در حافظه می ماند.


۲۶۷( گزینة ۱
روش بارش مغزی به این شکل است که همة راه حل های احتمالی که فکر می کنیم در پاسخ به یک موضوع می تواند درست باشد، ارائه
شود.
۲۶۸( گزینة ۴
– به اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی مشخص، اثر نهفتگی می گویند. به یادآوردن پاسخ سوال امتحان یک ساعت
پس از ترک جلسه به این موضوع اشاره دارد.


– نوع نگاه حل کنندة مسئله، باعث می شود تا فرد در حافظة ود اطلاعات مرتبط با آن نگاه خاص را به خاطر آورد و اقدامات
احتمالی فرد برای حل مسئله، تحت الشعاع آن نگاه خاص خواهد بود. نوع نگاه دانشمندان به مسائل با افراد عادی بسیار
متفاوت بوده و به همین علت آنها قادر به اکتشافات و اختراعات زیادی در رابطه با مسائل پیش آمده بوده اند.


۲۶۹( گزینة ۳
– تقسیم یک هدف کلی آموزشی به اهداف کوچک تر و قابل دستیابی ← روش خرد کردن
– حل پازل ۱۲۲۲ تکه ← روش کاهش تفاوت وضعیت موجود با وضعیت مطلوب
– دوخت یک مانتو براساس مدل عرضه شده در فروشگاه ← روش شروع از آخر


۲۷۰( گزینة ۱

پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ درس روانشناسی به صورت درس به درس 

چشمم دید و دلم خواست ← سبک تصمیم گیری احساسی )علاقة زودگذر و ناپایدار به یک موضوع(
گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم ← سبک تصمیم گیری منطقی ) پیش رفتن گام به گام براساس قوانین و به صورت قاعده مند(
وعدة سر خرمن دادن ← سبک تصمیم گیری اجتنابی )دست، دست کردن و کار امروز را به فردا انداختن(


چشم بسته تو چاه رفتن ← سبک تصمیم گیری وابسته )اطاعت کورکورانه از دیگران(
۲۷۱( گزینة ۲
– بررسی مهارت های لازم برای هر رشتة ورزشی ← بیان ویژگی های هر انتخاب
– انتخاب رشتة ورزشی تیراندازی با کمان ← اجرای بهترین اولویت


– انتخاب رشتة ورزشی رزمی از بین سه اولویت ← شناسایی تعداد اولویت های تصمیم
۲۷۲( گزینة ۳
– انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخاب راهبرد مناسب در امتیازگیری تیم کشتی فرنگی تصمیماتی گروهی
هستند.


– انتخاب هدیة مناسب روز مادر یک تصمیم معمولی ساده است.
– انتخاب شغل از بین دو شغل کارمند روابط عمومی و مهمانداری هواپیما تصمیمی مهم و پیچیده است.
۲۷۳( گزینة ۴


– پیامد نداشتن هدف در زندگی ← بیراهه رفتن و اتلاف منابع
– پیامد انتخاب هدف های کوچک در زندگی ← ایجاد نشدن انگیزة عمل و فقدان حس ارزشمندی و افتخار
– تعریف هدف: هر چیزی که انسان سعی دارد به آن برسد و برایش مفید است.


۲۷۴ذ( گزینة ۱
– عوامل مثبت نگرشی هدفمندی و باورها و نظام ارزشی فرد و عوامل منفی نگرشی ناهماهنگی شناختی و درماندگی آموخته
شده است.
– اگر بین کار خود و پیامدهای آن رابطه ای نبینیم، دست از کار می کشیم؛ یعنی یاد می گیریم که نتایج به دست آمده ارتباطی
با کار ما ندارند و مستقل از عمل ما هستند.


۲۷۵( گزینة ۲
– سخت بودن سوالات ← اسناد بیرونی پایدار
– داشتن استعداد ← اسناد درونی پایدار


برای دیدین پاسخ تشریحی درس به درس کنکور انسانی ۱۴۰۱ کلیک کنید 

[highlight color=”yellow”]پیج مشاور کنکور انسانی ۱۴۰۲ [/highlight]پیج مشاور انسانی اینستا

 

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content