شما در زندگی فرصت های زیادی دارید که کنکور یکی از اون هاست! کنکور نه اولیشه و نه آخریش اما قطعا یکی از مهم ترین فرصت های شماست برای تغییر زندگیتون! – کلاس یازدهم – برنامه یازدهم – فارسی یازدهم انسانی – یازدهم انسانی نی نی سایت


پس سعی کنید ازین فرصت نهایت استفاده رو بکنید چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مشخصه دیگه از راه کنکور
میشه پزشک و دندان پزشک و پرستار یشی
میشه معلم و قاضی و حقوق دان بشی


میشه هوا فضا بخونی – نجوم بخونی – مهندسی پزشکی بخونی

شروع مطالعه برای کنکور از یازدهم - میزان ساعت مطالعه در سال یازدهم
شروع مطالعه برای کنکور از یازدهم – میزان ساعت مطالعه در سال یازدهم