دانلود دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی کنکور هنر۱۴۰۱

فهرست مطالب

دانلود دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی کنکور هنر ۱۴۰۱

دانلود کلید و پاسخ تشریحی کنکور ۱۴۰۱ رشته هنر 

دانلود دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی کنکور 1401 هنر
دانلود کلید و پاسخ کنکور ۱۴۰۱ هنر

تغییرات دفترچه سوالات کنکور هنر و زبان ۱۴۰۱

گروه هنری یک دفترچه عمومی با پاسخنامه اختصاصی، و یک آزمون اختصاصی با ۱۶۵ سوال در ۱۶۰ دقیقه زمان دارند. گروه زبان‌های خارجه نیز به همین ترتیب یک دفترچه عمومی با پاسخ‌نامه اختصاصی خود را دارند. همچنین یک آزمون اختصاصی همراه با ۷۰ سوال دارند و آزمون زبان‌های آلمانی و فرانسه نیز به همین ترتیب است.

دانلود سوالات کنکور هنر ۱۴۰۱

کنکور داخل کشور کنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱ دانلود دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱
دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱ دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱
دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱ دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱
دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱ دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱
دانلود دفترچه انتخاب رشته هنر 1401
دانلود پاسخ شریحی کنکورهنر۱۴۰۱

تحلیل دروس عمومی کنکور هنر :

📌بررسی اولیه کنکور هنر ١۴٠٢
⚠️ این پست به مرور تکمیل میشود.

 • ✅ادبیات فارسی :
  مشابه سالهای گذشته نسبتا دشوار بوده است. جالب تر اینکه تاریخ ادبیات اصلا مطرح نشده بود و یک تست قرابت بیشتر شده.
  یک سوال ترکیبی (سوال۴) املا و واژگان داشتیم که تیپش جدید بوده.
  یک سوال هم ترکیبی دستور و آرایه و قرابت مشابه سوال ٢۵ کنکور هنر سال گذشته.
  در کل سوالات قرابت دشوار تر از سال های گذشته بودن و بهش های قبلش مناسب تر.
  ✅باقی از لحاظ سطح مشابه سالهای گذشته بود و تغییرات مختصری را شاهد بودیم.
  ✅مثلا در درس زبان بخش متن “مرجع ضمیر” طرح نشده بود. [مشخص نیست که در باقی کنکورها نباشد]
  ✅متن اول درس زبان و متن عربی دشوار نبوده ، ترجمه های عربی ساده بودن.
  تنها سوال کمی متفاوت عربی مربوط به بخش قواعد بود ،
  تعداد حرف های اضافه ی افعال مزیدی که توی چهارتا عبارت آورده بود که یکیش
  متفاوت بود.
  یک سوال از واژگان مشابه کنکور و یک سوال مفهوم در عربی مشابه هنر ١۴٠٠ بود که نباید روشون مکث زیادی کرد.
  ✅دین و زندگی هم پیچیدگی خاصی نداشته است.
  ✅در درس زبان هم سوال ضرب المثل نداشتیم ، سوالات بخش اول و کلوز مشابه کنکور های سال گذشته بود.
 • ⚠️در کل از لحاظ سطح بنظر میرسد عمومی تقریبا مشابه سالهای گذشته مطرح شده و حتی کمی سبکتر.
 • ⚠️تذکر: به مباحث پراکنده در سایت ها توجه کنی

 


 

پاسخ تشریحی درس ادبیات کنکور ۱۴۰۱ هنر :

#کلید_سوالات_کنکور_هنر۱۴۰۱
۱- گزینة »۴«
تلقّی: دریافت، نگرش، تعبیر / تعبیر: بیان کردن، شرح دادن، بازگویی
سامان: درخور، میسر، امکان
اسرا: در شب سِیرکردن، هفدهمین سورۀ قرآن کریم
اسُرا: ج اسیر، گرفتاران، دستگیرشدگان
خیره سر: گستاخ و بی شرم، لجوج
تمام لغات از واژه نامه دوازدهم است و سطح سوال متوسط بود.
۲- گزینة »۱«
رایت: بیرق، پرچم، دِرَفش
برافراختن: برافراشتن، بلند کردن
مشیّت: اراده، خواست
آماس: وَرَم، توَرّم؛ آماس کردن: گنجایش پیدا کردن، متورّم شدن
هان: آگاه باش
جرس: زنگ
* تمام واژه ها بهجز »هان« از واژه نامه یازدهم بودند.
۳- گزینة »۳«
واژگان نادرست:
بدسگال / تقریر / فرازآمدن
ورطه: مهلکه، خطر و دشواری )یازدهم( / وَرطه: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری )دهم(
شوخ: چرک، آلودگی
بدَسِگال: بد اندیش، بدخواه، دشمن
تقریر: بیان، بیان کردن
فراز آمدن: رسیدن، نزدیک آمدن
فیاّض: سرشار و فراوان، بسیار فیض دهنده
آورد: جنگ، نبرد، کارزار
تالاب: آبگیر، برکه
»۲« ةنیزگ-۴


موارد نادرست سایر گزینه ها:
۱( ملاحت
۳( قسیم / خوردرفتن
۴( خورد رفتن / اوان
جسیم هم از نظر معنی نادرست است.
تیپ جدیدی از سوال املا بود و همة واژه ها از دوازدهم بود.
۲
۵- گزینة »۴«
در گزینة )۴( املای »طبع« به شکل نادرست آمدهاست.
۶- گزینة »۱«
موارد نادرست سایر گزینه ها:
۲( بیقوله ← بیغوله
۳( زره ← ذره
۴( احتزاز ← اهتزاز
۷- گزینة »۲«
بررسی آرایه های گزینة )۲(:
حسن تعلیل: برای باریدن ابر دلیل شاعرانه آوردهاست.
استعاره: گریستن ابر تشخیص و استعاره است.
جناس: چمن زار و چمنزار / بر و سر
مجاز: چمن مجاز از دشت و صحرا است.
۸- گزینة »۳«
بررسی آرایه های گزینة )۳(:
کنایه: از گردون گذشتن کنایه از عزت و سربلندی است.
استعاره: به وصل رسیدن ذره و نسبت دادن غرق شدن در مهر )عشق( به آن تشخیص و استعاره است.
ایهام: مهر: خورشید و محبت
جناس: گردون و گردان
بیت فاقد اغراق و حسن تعلیل و مجاز است.

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور گروه هنری یک دفترچه عمومی با پاسخنامه اختصاصی، و یک آزمون اختصاصی با ۱۶۵ سوال در ۱۶۰ دقیقه زمان دارند. گروه زبان‌های خارجه نیز به همین ترتیب یک دفترچه عمومی با پاسخ‌نامه اختصاصی خود را دارند. همچنین یک آزمون اختصاصی همراه با ۷۰ سوال دارند و آزمون زبان‌های آلمانی و فرانسه نیز به همین ترتیب است.

۹- گزینة »۳«
بررسی آرایه های هر کدام از گزینه ها:
۱( جناس تام: سر )روی، بالا( و سر )عضو بدن( / تشبیه: خاک پا به تاج سر جمشید تشبیه شدهاست.
۲( ایهام: سلسله: زنجیر و طایفه و دومان / استعاره: مار سیه استعاره از زلف است.
۳( تشبیه: شمشاد به شاخهای از قد یار و خورشید به عکس رخ یار تشبیه شدهاست. / اسلوب معادله: ندارد.
۴( ایهام: گوشه: گوشة موسیقی و کنار / اغراق: در هر گوشه کشته های بسیار داشتن.
۱۰- گزینة »۲«
بررسی آرایه ها مطابق گزینة )۲(:
استعاره: بیت ج: نگاه کردن نرگس تشخیص و استعاره است.
اغراق: بیت ب: مانند مو شدن اندام.
حسآمیزی: بیت د: چشم نرم )طراح چشم را مجاز از نگاه دانستهاست و حسآمیزی گرفتهاست، بیت ج حسآمیزی ندارد و باید این بیت دارای حسآمیزی
باشد(.
۳
ایهام: بیت ه: چشم سیه دل: چشمی که داخلش سیاه است، چشم سنگدل
حسن تعلیل: بیت الف: شاعر علت وجود ستارهها را بیدار ماندن آسمان از نهیب خود دانسته است.
۱۱- گزینة »۱«
مفعول: جملات بعد از میگوید مفعول هستند.
صفت مضافالیه: این و وسیع در ترکیب »توی این دشت وسیع« صفت مضاف الیه هستند.
شاخص: حاج و آقا در »حاج احمد آقا«
منادا: حاج احمد آقا منادا است.
۱۲- گزینة »۳«
بررسی الگوی هر کدام از جملات:
الف( دو جزئی: برای من در نهانی یک دشمن است )= وجود دارد(.
ب( چهار جزئی با مفعول و مسند: ]سیاوش[ )نهاد محذوف( رخ شاه کاووس )مفعول( را پرشرم )مسند( دید.
ج( چهار جزئی با مفعول و مسند: مادرم )نهاد( نام من )مفعول( را مرگ تو )مسند( کرد.
د( سه جزئی با مسند: جام باده )نهاد( جفت رهام )مسند( است.


۱۳- گزینة »۲«
بررسی نقش ضمیر در هر کدام از گزینهها:
۱( ت )غمزهات(: مضافالیه / م )خونم را میریخت(: مضافالیه
۲( م )خاکم( : مضافالیه / م )از دل غبارم را مشو( : مضافالیه/ م )در آتش من را فکندی(: مفعول/ م )دودم(: مضافالیه
۳( ت )خاک پایت(: مضافالیه / ت )رهگذارت(: مضاف الیه
۴( م )عنانم( : مضافالیه
۱۴- گزینة »۴«
برای بررسی نقش کلمات ابتدا بیت را مرتب می کنیم.
بیتو گردیدن )نهاد( میان باغ حرام است که خار با تو برای من )متمم( بهتر )مسند( از )=که( بی توگلچیدن )متمم( است.
۱۵- گزینة »۱«
بررسی هر کدام از گزینه ها:
۱( »فوج فوج« قید است ولی »موج« متمم است زیرا »بهکردار« حرف اضافه است.
۲( کل بیت یک جمله است و طبیعتا واوها عطف هستند.
۳( »ان« در واژههای »دلیران«، »مردان« و »هژیران« نشانة جمع است و در »خروشان« و »جوشان« نشانة صفت فاعلی.
۴( به علت آن که فعل در آخر جمله نیامدهاست، شیوۀ بیان بلاغی است و »هژیران جنگآور« ترکیب وصفی است.
۱۶- گزینة »۲« در همة گزینهها سخن از »آز و طمع« است ولی تنها در گزینة )۲( همانند بیت سؤال بر این نکته تاکید شدهاست که »آز و
طمع انسان را خوار می کند«.
۴
۱۷- گزینة »۳« در عبارت سؤال مفهوم اصلی جلوهگر بودن خداوند در همه جا است. در گزینه ها هیچ بیتی دقیقا این مفهوم را نمیرساند
ولی گزینة )۳( از همه به بیت سؤال نزدیکتر است: کسی که نقش کثرت را از دل شستهاست، جز خداوند چیزی نمی بیند.
مفهوم سایر گزینهها:
۱( از حیرت و سرگشتگی به عالم وحدت رسیدن )بیشتر بر گوشهنشینی و عزلت دلالت دارد و به دیدن خدا در همهجا اشارهای ندارد(.
۲( با وجود معشوق چیزی از وجود عاشق باقی نمی ماند.
۴( کسی که به عالم وحدت برسد از دو عالم چشم می پوشد.


۱۸- گزینة »۴« در ابیات )ج( و )د( مفهوم مشترک شهیدان زندهاند مشترک است.
مفهوم سایر ابیات:
الف( کسی که ضربة عشق را به جان نخرد از لذت شهادت عشق بهره مند نمیشود.
ب( جانبازی عاشقانه )عاشق نباید از شهادت در راه عشق بپرهیزد(.
ه( زندگانی بدون عشق زندان است و بی ارزش.
۱۹- گزینة »۲« در گزینههای ) ۱(، )۳( و )۴( سخن از این است که برای عاشق به امید وصال سختیهای عشق دشوار نیست. در گزینة
)۲( سخن از ارزش والای عشق است و این که آفتاب هم روی به قبلة عشق دارد.
۲۰- گزینة »۳« مفهوم آیة صورت سوال مدارا کردن و نرمی کردن با دشمن است. در تمام گزینه ها به نوعی مفهوم مدارا دیده میشود ولی
گزینة )۳( از همه بیشتر با آیة صورت سؤال تناسب دارد: با مدارا ضعیف میتواند بر قوی غلبه کند. زیرا در سنت کنکور از آیة صورت سوال معمولا
مفهوم با نرمی و ملایمت میتوان بر خصم قوی غالب شد با آیة صورت سوال پیوند خوردهاست.
مفهوم سایر گزینهها:
۱( سازگاری کردن به امید ملایم شدن تقدیر
۲( من نمیتوانم ناسازگار باشم.
۴( اگر دل من را با مدار مداوا نکنی، ایشالا چشمت هین طور بیمار و خمار بماند.
۲۱- گزینة »۱« مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینة ) ۱(: عشق دل را خانهخراب میسازد.
مفهوم سایر گزینهها:
۲( معمار برای ساخت خانة جدید باید خانة قبل را ویران کند.
۳( ارزش دل شکسته )گوهر اصلی عشق همان دل شکسته است(.
۴( عاشقی که محو زیبایی معشوق است از چیزی باک ندارد.
۲۲-گزینة »۴« مفهوم مشترک بیت سؤال و گزینة )۴( بینوایی و تنگدستی بهتر از ذلت طلب کردن است.
مفهوم سایر گزینهها:
۱( روزگار و تقدیر مروت ندارد.
۲( با دوستان بودن در اوج گرفتاری و سختی بر آزادی همراه ب ا بیگانگا
۳( عزلت و گوشهنشینی پیشه کردن به دلیل قناعت


۲۳- گزینة »۱« در گزینة ) ۱( همانند بیت سوال سخن از امید داشتن به فرارسیدن زمان شکوفایی، پس از سختیها است.
مفهوم سایر گزینهها:
۲( وقتی زلیخاهمتی وجود ندارد، یوسف برای که از چاه وطن بیرون بیاید.
۵
۳( اگر عیسی همدمی داشت به آسمان عروج نمیکرد.
۴( هر عاشقی که دلش در عشق آب شود به وصال می رسد.
۲۴- گزینة »۳« مفهوم عبارت سؤال توصیه به بخشندگی و سخاوت است. در گزینههای )۳( و )۴( نیز سخن از بخشندگی است. در گزینة
)۳( شاعر میگوید: هرکس بخشندگی کند ماندگار خواهد ماند و به فواید بخشندگی نیز اشاره شدهاست. در گزینة ) ۴( مفهوم اصلی این است که ابر
بخشنده است زیرا خودش از شرم کرم آب میشود. با توجه به این که در عبارت سوال سخن از این است که هر بهار درخت پر از شکوفه میشود با
دیرماندن بخشنده در گزینة )۳( تناسب بیشتری خواهد داشت. از طرفی هم آب شدن از شرم بخشندگی در گزینة ) ۴( هم آن را کمی دور میکند.
مفهوم سایر ابیات:
۱( از خسیسان نباید انتظار احسان داشت.
۲( بخشودن گناه دیگران )به خصوص گناه روزگار فریبکار(
۲۵- گزینة »۴« مفهوم اصلی بیت سؤال اثر هدایتگر پیر طریقت است و این که برای هدایت باید استاد و راهنما داشت. در گزینههای
) ۱(، ) ۲( و )۳( مقابل این مفهوم دیده میشود و بر این نکته تاکید شدهاست که هدایت نیازی به راهنما ندارد. اما در گزینة ) ۴( سخن از این است که
یک آواره نمی تواند دیگری را هدایت کند و دل نمیتواند مرا از سرگشتگی نجات دهد. و این مفهوم با بیت سوال نه تناسب دارد و نه تقابل.

افشین محی‌الدین


پاسخ تشریحی درس عربی کنکور ۱۴۰۱ هنر :

🔰نگاهی به سوالات عربی کنکور هنر ۱۴۰۱ انداختم یه تحلیل اجمالی و کلی میگم خدمتتون ان شاء الله اگر سوالات اومد تحلیل خواهم کرد.

◾️بخش ترجمه (نکات کلی برای حل سوال)

🔅سوال ۲۶ عربی تکرارِ سوال ۲۶ آزمون ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ جامع سنجش و سوال ترجمه عربی اختصاصی کنکور ۱۴۰۰ بود.نکته ای که باید در نظر میگرفتید در این سوال،فعل فاعبُدونِ بود که نون وقایه داره و ضمیر یاء حذف شده .

🔅سوال ۲۷ کمی چالش برانگیز بود.ترجمه «القیام بِ…» و «یَقوم بِ ..» که اولی به صورت مصدر و دومی به صورت فعل باید ترجمه شود و همچنین ترجمه جار و مجرور «فیه»

🔅سوال ۲۸ محوریتش بر ترجمه اسلوب تعجب بود همچنین تفاوت معنایی «إن» و «إذا»

🔅سوال ۲۹ بر اساس ترجمه اسمی که بعد از اشاره میاد.ترجمه مفرد و جمع «مُستَشرقی» که در حالت اضافه نون حذف شده.

🔅سوال ۳۰ محوریت سوال بر دو اساسِ ترجمه عدد معطوف و اسم تفضیل «أفصح» طراحی شده بود.توجه داشته باشید که فعل مضارعِ بعد از «بدأ ، أخذ» به صورتِ مصدر میتواند ترجمه شود.

🔅سوال ۳۱ بر ترتیب ترجمه اجزای جمله،مبتدا و خبر،تکیه داره و همچنین ترجمه «مُتعلّقة» که اسم است نه فعل.

🔅سوال ۳۲ موارد زیادی قابلیت خطاگیری داشتند از جمله ترجمه صحیح حال و ترکیب وصفیِ «إطاراتها السَّوداء» و همچنین فعل «تخرج» و ترجمه «المزرعة» به شکل معرفه و غیره

🔅سوال ۳۳ گ ۲ بر اساس ترجمه لای نفي جنس و همچنین مستقبل ترجمه کردن،گ ۳ براساس دو فعل «یَموتُ» و «یُوَرِّثُ» و گ ۴ براساس «لَمّا» و «کان+مضارع : استمراری» رد می شود.

🔅سوال ۳۴ گ ۱ خطاهای بسیار زیادی داره براساس ترجمه فعل «سَنَشعر بالرُّعب : احساس ترس خواهیم کرد» ، «وَقَعت عَینانا : چشمانمان/دو چشممان بیفتند» ، «عَینانا : دوچشممان/چشمانمان» ؛ گ ۲ براساس «گاهی» ، ضمیر «بَطنِهِ» ؛ گ ۴ براساس «قَد یَصِل : گاهی می رسد»

🔅سوال ۳۵ سوال کنکور سراسری زبان خارج کشور ۱۴۰۰ بوده با کمی تغییر که در کلیپ انواع جمع تحلیل شد چون محوریت پاسخگویی به سوال بر اساس مفرد و جمع بود در این سوال محوریت پاسخگویی بر اساس ترکیب اضافی «امتحانِ دانش آموزان» دو گزینه حذف خواهد شد و بین دو گزینه باقی مونده براساس تفاوت معنایی حرف جرّ «فِي» و «لِـ» و همچنین «قَد» بر سر فعل ماضی به راحتی حل خواهد شد.


◾️نکات فوق العاده در ۱۰ تست ترجمه تعریب

⚜️در سوال ۲۹ بر اساس ریزنکات،تست سریع حل میشد من جمله : ترجمه «مِن : از» ، «طول : در طولِ» ، «جِسرٍ : پلی»

⚜️در سوال ۳۰ دو گزینه به خاطر ترجمه حرف « واو » به صورت «تا» حذف می شوند.

⚜️در سوال ۳۱ فقط با قسمت اول یعنی ترجمه «الغَریبُ» که مبتدا است به پاسخ سوال می توان رسید.

⚜️در سوال ۳۲ با دو کلمه «تُخرِجُ : خارج می کرد» و «إطاراتها السّوداء : چرخهای سیاهش» به پاسخ سوال می توان رسید.

◾️قوانین و نکات قابل تأمّل در سوالات عربی کنکور

🔷ترجمه فعل به صورت مصدر در سوال ۳۰ ⬅️ فعلِ مضارع بعد از «أخَذَ و بَدَأ» می تواند به صورت مصدر ترجمه شود. در معجم صفحه ۶۴ عربی یازدهم اشاره شده.
بَدَؤوا یَتَحَدَّثونَ (۱- شروع کردند سخن بگویند ، ۲- شروع به سخن گفتن کردند)

🔷ترجمه به شکل اسم تفضیل در سوال ۳۱ ⬅️ علی بُعدِ .. یعنی در فاصلۀ،در مسافتِ اما با توجه به سیاق جمله ، بُعد به شکل أبعَد یعنی اسم تفضیل (دور تر) ترجمه شده.

🔷ترجمه مرجع ضمیر به جای ضمیر در سوال ۳۳ ⬅️ «حُلمُهُ» یعنی رویای آن که به جای ضمیر «آن» ، مرجع ضمیر را معنی کرده که به «أمس : دیروز» بر میگردد.

◾️شباهت های سوالات

▫️سوال ۲۶ ، تکرارِ سوال آزمون ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ جامع سنجش و سوال ترجمه عربی اختصاصی کنکور ۱۴۰۰ و آیه قرآن شروع درس ۴ ام عربی دهم بود.

▫️سوال ۳۵ تعریب ، برگرفته از ص ۵۶ عربی ۲ تجربی ریاضی و تکرار سوال کنکور سراسری خارج کشور زبان ۱۴۰۰ با کمی تغییر بود.

◾️تحلیل کلی:

اهداف آموزشی کتاب رعایت شده بودند و سوالات متوسط بود کما سالهای قبل و تغییر برجسته و مهمی دیده نشد در سوالات.

🖊مهران نقیانپاسخ تشریحی درس دینی کنکور ۱۴۰۱ هنر :

تحلیل سوالات دینی کنکور هنر ۱۴۰۱کد۴۱۱A
⭕️سوالات در حد انتظار و متوسط طراحی شده بود
⭕️دوسوال۵۴ و۷۳ از سوالات چالشی محسوب می شود
⭕️شماره سوالات به ترتیپ پایه وبه صورت زیر بود
۵۱ تا ۵۹ از پایه دهم
۶۰ تا ۶۷ از پایه یازدهم
۶۸ تا ۷۵ از پایه دوازدهم

⭕️ در سال دهم از مطالب زیر سوال بود:
✅از درس ۱ سوال نبود
درس۲ تدبر آیات مربوط به عقل
درس۳ آیه ی منکران معاد
درس ۴ سوالی نداشت
درس۵ آیه ی برزخ
درس۶ صفحه ابتدای درس
درس۷ تدبر عوامل بهشتی شدن
درس ۸ سوالی نداشت
درس۹ معیار ارزش انسان شعر و حدیث
درس۱۰ روزه ی مسافر قبل از ظهر
درس۱۱ تبرج
درس۱۲ بی حجابی زنان غرب


⭕️ سال یازدهم از مطالب زیر سوال بود:
درس۱ آیه ی اتمام حجت
درس۲ شعر ختم نبوت و ترکیبی با ولایت معنوی درس۴
درس۳ آیه ی انبساط جهان
درس۴ نتایج معصوم نبودن پیامبران در مسئولیت ها
درس۷ ارائه ی الگوهای نامناسب ترکیب با آیه ی اسوه ی حسنه درس۶
درس۸ سخنان امام علی در هشدار به جاهلیت ترکیب با آیه ی اولی الامر
درس ۹ سوال نداشت
درس۱۰ آیه ی تفقه
درس۱۱ حدیث امام علی در شناخت ارزش خود از راه های تقویت عزت
درس ۱۲ سوال نداشت


⭕️سال دوازدهم از مطالب زیر سوال بود:
درس ۱ سوال نداشت
درس۲ آیه ی توحید در ولایت و حق تصرف
درس۳ بعد فردی توحید عملی و شعر آن
درس۴ راه های تقویت اخلاص و میوه های آن و اشعار آن
درس۵ مسئولیت پذیری و آیه ی آن از شواهد اختیار
درس۶ آیات و حدیث سنت ابتلاء
از درس ۷ سوالی نبود
درس۸ آیه ی اسس بنیانه وترکیبی با درس ۶
درس۹ معیار عدالت اجتماعی و نمازگزاران حق معینی برای محروم
درس۱۰ آثار منفی تمدن جدید در حوزه ی علم و عدالت


⭕️نکات مهم وقابل توجه درمورد نحوه سوالات:
🌺۴ سوال زیر مربوط به اشعار کتاب درسی بود
سوالات ۵۶ /۶۱/۶۹/۷۰
۱️⃣شعر 《تا در طلب گوهر کانی، کانی》درس۹ دهم
۲️⃣شعر 《شده او پیش و دل ها جمله در پی …》 درس۲ یازدهم
۳️⃣شعر 《سر ارادت ما و آستان حضرت دوست …》 درس۳ دوازدهم
۴️⃣شعر 《آفرینش همه تنبیه خداوند دل است …》درس۳ دوازدهم
۵️⃣ و 《… عنقا را بلند است آشیانه》 درس۴
ترکیب وپراکندگی سوالات دهم به شکل زیر بود:
🌺۲ سوال از آیات عربی سال دهم
🌺۳ سوال از آیات ترجمه فارسی سال دهم
🌺۱ سوال از احادیث و شعر سال دهم
🌺۱ سوال از اندیشه و تحقیق سال دهم
🌺۲ سوال صرفا از متن سال دهم بود

⭕️ترکیب وپراکندگی سوالات یازدهم به شکل زیر بود:
🌹۵ سوال از آیات عربی سال یازدهم
🌹۱ سوال از احادیث عربی سال یازدهم
🌹۱ سوال از احادیث ترجمه فارسی سال یازدهم
🌹۱ سوال از شعر سال یازدهم بود.

⭕️ترکیب وپراکندگی سوالات دوازدهم به شکل زیر بود:
⚘۵ سوال از آیات عربی سال دوازدهم
⚘۲ سوال از اشعار و متن سال دوازدهم
⚘۱ سوال صرفا از متن سال دوازدهم بود.

✳️۳ سوال ترکیبی آمده بود که بیشتر از مباحث سال یازدهم بود.
✅تفقه به معنای تفکر عمیق در دین، یک واجب کفایی است! یعنی اگر گروهی از مردم به حد کفایت به انجام آن اقدام کنند، از دوش بقیه برداشته می شود. این مطلب در عبارت 《نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین》 نهفته است. درس ۱۰ یازدهم
موفق باشید


وصال کنکور مشاور تخصصی کنکور انسانی هنر زبان 

https://www.instagram.com/vsal.konkor/

 

 

 

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content